8.28. Ιστόγραμμα

Ο διάλογος ιστογράμματος τεκμηριώνεται στο Τμήμα 2.5, “Διάλογος ιστογράμματος”.