2.2. Zaznaczenie prostokątne

Rysunek 1.3. Zaznaczenie prostokątne” na pasku narzędzi

Zaznaczenie prostokątne na pasku narzędzi

Narzędzie służy do zaznaczania prostokątnego obszaru na aktywnym obrazie. Jest to najprostsze zaznaczenie, ale używane jest bardzo często. Informacje o zaznaczeniach dostępnych w programie GIMP znajdują się na zaznaczenie. Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na narzędzia zaznaczania.

Narzędzie może być również używane do tworzenia prostokątów na obrazie. W tym celu należy utworzyć zaznaczenie prostokątne, a nastepnie wypełnić je przy pomocy Wypełnienia kubełkiem. Aby uzyskać prostokątną ścieżkę, najłatwiej jest utworzyć zaznaczenie prostokątne, a następnie stworzyć pociągnięcie.

Aby utworzyć zaznaczenie prostokątne z zaokrąglonymi rogami, należy wybrać ZaznaczenieZaokrąglenie... w menu obrazu.

2.2.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie prostokątne;

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego R.

2.2.2. Кlawisze modyfikujące

[Notatka] Notatka

Klawisze modyfikujące, wspólne dla wszystkich Narzędzi zaznaczania opisane zostały na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano klawisze, charakterystyczne tylko dla „Zaznaczenia prostokątnego”.

Ctrl

Przytrzymanie klawisza po rozpoczęciu zaznaczania powoduje, że środkiem zaznaczenia staje się punkt kliknięcia. W przeciwnym wypadku punkt kliknięcia będzie rogiem zaznaczenia. Przytrzymanie Ctrl przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje odjęcie nowego zaznaczenia od już istniejącego.

Shift

Przytrzymanie klawisza po rozpoczęciu zaznaczania spowoduje, że powstanie kwadrat. Przytrzymanie klawisza przed rozpoczęciem zaznaczania doda nowe zaznaczenie do już istniejącego.

Ctrl+Shift

Przytrzymanie obu klawiszy po rozpoczęciu zaznaczania połączy oba efekty, tworząc kwadrat ze środkiem w punkcie kliknięcia. Przytrzymanie obu klawiszy przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje przecięcie się nowego zaznaczenia z już istniejącym. Кursor odpowiednio się zmienia.

2.2.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.4. Opcje „Zaznaczenia prostokątnego

Opcje Zaznaczenia prostokątnego

Tryb; Wygładzaj; Zaokrąglaj rogi
[Notatka] Notatka

Оpis opcji wspólnych dla wszystkich narzędzi zaznaczania znajduje się na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisane zostały jedynie opcje charakterystyczne dla Zaznaczenia prostokątnego.

Zaokrąglaj rogi

Zaznaczenie pola wyboru spowoduje pojawienie się suwaka, pozwalającego na wybór promienia, służącego do zaokrąglania rogów obrazu.

Powiększaj od środka

Zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że punkt kliknięcia stanie się środkiem zaznaczenia.

X; Y; Szerokość; Wysokość

Cztery pola pozwalają określić punkt początkowy, szrokość i wysokość zaznaczenia.

Podświetlenie

Zaznaczając pole, zaznaczenie jest podkreślone poprzez otaczającą maskę, aby łatwiej było je zwizualizować.

Prowadnice

Rozwijana lista pozwala wybrać rodzaj prowadnic, pokazywanych wewnątrz zaznaczenia. Ich zadaniem jest ułatwianie tworzenia zaznaczenia.

Bez prowadnic

Prowadnice nie są pokazywane.

Wyśrodkowane linie

Jedynie linie środkowe są pokazywane w charakterze prowadnic wewnątrz zaznaczenia.

Jedna trzecia

Prowadnice są wyświetlane wzdłuż jednej trzeciej podczas tworzenia zaznaczenia.

Złoty podział

Prowadnice są pokazywane w celu oznaczenia złotego podziału.

Zmniejsz zaznaczenie

Opcja Zmniejsz zaznaczenie zmniejszy zaznaczenie do najbliższej formy prostokątnej, dostępnej w warstwie. Algorytm znajdowania najlepszego prostokąta jest „inteligentny”, dlatego nie zawsze daje pożądane rezultaty. W każdym razie, jeśli obszar, który chcemy zaznaczyć, jest otoczony jednolitym kolorem, to opcja zawsze go znajdzie. Otrzymane zaznaczenie może się różnić od tego otrzymanego podczas ręcznego wprowadzania parametrów.

Wszystkie warstwy

Jeśli wybrana jest opcja Próbkuj wszystkie warstwy, to Zmniejsz zaznaczenie będzie korzystać z informacji о pikselach z całego obrazu, а nie tylko warstwy aktywnej. Więcej informacji na Próbkuj wszystkie warstwy.