3.2. Narzędzia rysownicze (Ołówek, Pędzel, Аerograf)

Rysunek 1.31. Przykład rysowania

Przykład rysowania

Тrzy pociągnięcia naniesione tym samym rozmytym pędzlem (jego formę pokazano w lewym górnym rogu) przy pomocy Ołówka (lewa strona), Pędzla (środek) i Aerografu (prawa strona).


Narzędzia te są najważniejszymi narzędziami rysowniczymi programu GIMP. Ich wspólne opcje opisano poniżej. Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych zostały opisane na Właściwości ogólne. Opcje, charakterystyczne dla poszczególnych narzędzi są opisane w rozdziale, poświęconym danemu narzędziu.

Ołówek to najprostsze narzędzie z grupy. Nanosi on wyraźne niewygładzone pociągnięcia. Pędzel znajduje się pośrodku: jest to najczęściej używane narzędzie w grupie. Аerograf to najbardziej giętkie i kontrolowalne narzędzie i jedyne w grupie, w którym ilość koloru zależy od tempa pędzla. Ta giętkość sprawia, że jest on skomplikowany w użyciu.

Narzędzia te posiadają wspólne pędzle i opcje wyboru koloru: z gamy głównej lub z gradientu. Wszystkie mogą rysować w wielu trybach.

3.2.1. Кlawisze modyfikujące

Ctrl

Przytrzymanie Ctrl powoduje zmianę narzędzia na Pobranie koloru: kliknięcie na obraz spowoduje zmianę koloru pierwszoplanowego (pokazanego na pasku narzędzi) na kolor klikniętego punktu.