3.4. Gradient

Rysunek 1.34. Gradient na pasku narzędzi

Gradient na pasku narzędzi

Nadzędzie to wypełnia zaznaczony obszar gradientem domyślnie wykorzystującym kolory pierwszoplanowy i tła, ale istnieje możliwość zmiany. Aby narysować gradient należy przeciągnąć kursor w kierunku, w którym rysowany ma być gradient i zwolnić przycisk myszy po uzyskaniu zadowalającego efektu. Płynność przejścia kolorów zależy od długości przeciągnięcia. Mniejsza długość oznacza gwałtowniejsze przejście.

Zakres możliwości wykorzystania narzędzia jest ogromny, dlatego też początkowo może ono onieśmielać. Najważniejszymi opcjami narzędzia są Gradient i Kształt. Kliknięcie przycisku Gradient spowoduje wyświetlenie długiej listy gradientów udostępnianych przez program GIMP. Istnieje również możliwość utworzenia i zachowania własnych gradientów. Więcej informacji można uzyskać na i .

Dostępnych jest 11 kształtów: Liniowy, Dwuliniowy, Promienisty, Prostokątny, Stożkowy (sym.), Stożkowy (asym.), Rozlany (kąt), Rozlany (sfera), Rozlany (dół), Spiralny (w prawo) i Spiralny (w lewo). Szczegółowo zostały one opisane poniżej. Najbardziej interesujące są kształty rozlane: powodują one, że gradient zachowuje kształt zaznaczenia, bez względu na to, jak bardzo jest ono złożone. W przeciwieństwie od innych kształtów, kształty Rozlane nie są zależne od długości ani kierunku przeciągnięcia. W celu ich narysowania, podobnie jak dla innych gradientów, należy przeciągnąć kursor wewnątrz zaznaczenia, jednak sposób przeciągnięcie nie będzie miał wpływu na wygląd rysowanego gradientu.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Wybór trybu Różnica i wielokrotne rysowanie gradientu (nawet przy pełnym kryciu) powoduje powstawanie ciekawych wzorów, zmieniających się przy każdym pociągnięciu myszy.

3.4.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeGradient.

  • klikając ikonę .

  • przy pomocy skrótu klawiszowego L.

3.4.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Ctrl używany jest do tworzenia linii prostych ze skokiem co 15 stopni.

3.4.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.35. Opcje „Gradientu

Opcje Gradientu

Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony

Tryb; Krycie
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Gradient

Wzór gradientu wybrać można z rozwijanej listy gradientów. Narzędzie powoduje rysowanie gradientu, w którym kolor pierwszoplanowy przechodzi w kolor tła lub z użyciem innych kolorów, w kierunku określanym przez przeciągnięcie kursora myszy. Rysowanie gradientu może zostać odwrócone przez zaznaczenie pola wyboru Odwróć, które zamienia miejscami kolor pierwszoplanowy i kolor tła.

Przesunięcie

Wartość Przesunięcia pozwala zwiększyć „nachylenie” gradientu. Określa ono w jakiej odległości od punktu kliknięcia rysowany będzie gradient. Opcja ta nie ma wpływu na kształty Rozlane.

Rysunek 1.36. Gradient”: przykład użycia przesunięcia

Gradient: przykład użycia przesunięcia

Rysunek górny: Przesunięcie = 0; Rysunek dolny: Przesunięcie = 50%


Kształt

Program GIMP udostępnia 11 kształtów, które można wybrać z rozwijanej listy. Zostały one opisane poniżej.

Rysunek 1.37. Przykłady kształtów gradientu

Przykłady kształtów gradientu

Liniowy

Przykłady kształtów gradientu

Dwuliniowy

Przykłady kształtów gradientu

Promienisty


Liniowy

Rysowanie gradientu rozpoczyna się od koloru pierwszoplanowego w punkcie kliknięcia, przechodząc stopniowo do koloru tła w punkcie kończącym narysowaną linię.

Dwuliniowy

Kształt ten rozciąga się w obie strony, poczynając od punktu kliknięcia na odległość równą długości narysowanej linii. Przykładowo umożliwia to uzyskanie kształtu cylindrycznego.

Promienisty

Kształt Рromienisty tworzy okrąg, środek którego wypełniany jest kolorem pierwszoplanowym, brzegi zaś - kolorem tła. W ten sposób można uzyskać wrażenie sfery bez oświetlenia kierunkowego.

Prostokątny; Rozlany

Rysunek 1.38. Przykłady kształtów Prostokątnego i Rozlanych

Przykłady kształtów Prostokątnego i Rozlanych

Prostokątny

Przykłady kształtów Prostokątnego i Rozlanych

Rozlany (kąt)

Przykłady kształtów Prostokątnego i Rozlanych

Rozlany (sfera)

Przykłady kształtów Prostokątnego i Rozlanych

Rozlany (dół)


Istnieją cztery kształty będące wariantami kwadratu: Prostokątny, Rozlany (kąt), Rozlany (sfera) i Rozlany (dół). Wszystkie one umieszczają kolor pierwszoplanowy w centrum kwadratu, którego środkiem jest początek narysowanej linii, a połowa długości boku równa jest długości tej linii. Kształty te różnią się sposobem w jaki wyliczany jest gradient: najlepszym sposobem poznania różnic jest eksperymentowanie.

Stożkowy (sym.); Stożkowy (asym.)

Rysunek 1.39. Przykłady kształtów Stożkowych

Przykłady kształtów Stożkowych

Stożkowy (sym.)

Przykłady kształtów Stożkowych

Stożkowy (asym.)


Kształt Stożkowy (sym.) daje wrażenie spoglądania w dół na wierzchołek stożka, oświetlonego kolorem tła z kierunku określonego przez narysowaną linię.

Kształt Stożkowy (asym.) przypomina Stożkowy (sym.) z tą jednak różnicą, że krawędź stożka znajduje się w miejscu narysowanej linii.

Przykłady kształtów spiralnych

Rysunek 1.40. Spiralny

Spiralny

Spiralny (w prawo)

Spiralny

Spiralny (w lewo)


Kształty Spiralne rysują spiralę, której promień określany jest przez długość narysowanej linii.

Okresowość

Dostępne są dwa tryby Okresowości: Fala piłokształtna i Fala trójkątna. Fala piłokształtna przechodzi od koloru pierwszoplanowego do koloru tła, a następnie operacja powtarzana jest od początku. Fala trójkątna także rysowana jest od koloru pierwszoplanowego do koloru tła, następnie jednak zmienia swój kierunek na przeciwny.

Dithering

Dithering został wyjaśniony w Słowniczku

Nadpróbkowanie adaptywne

Jest to bardziej złożona metoda zmiękczania efektów ostrego przechodzenia kolorów dla linii ukośnych i krzywych.