4.2. Wyrównanie

Historia zmian
Zmiana $Revision: 2562 $ 2007-12-12 colete

Rysunek 1.67. Wyrównanie na pasku narzędzi

Wyrównanie na pasku narzędzi

Narzędzie wyrównania służy do wyrównywania warstw z różnymi obiektami. Kiedy narzędzie jest aktywne, obok kursora myszki pojawia się ikona dłoni. Warstwę, którą chcemy przesunąć, wybieramy poprzez kliknięcie jej elementu. Przytrzymując Shift, można wybrać więcej warstw. W rogach wybranej przez nas warstwy pojawią się niewielkie kwadraciki. Różne opcje Wyrównania pozwalają określić, w jaki sposób dana warstwa będzie zmieniać swoje położenie i względem czego będzie wyrównywana. Obiekt, względem którego przemieszczamy daną warstwę, nazywany jest celem.

4.2.1. Aktywacja narzędzia

Wyrównanie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia przekształcaniaWyrównaj.

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • za pomocą skrótu klawiszowego Q.

4.2.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Shift

Klikając na warstwę i jednocześnie przytrzymując Shift można zaznaczyć wiele warstw.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Niekiedy łatwiej jest zaznaczyć wiele warstw poprzez kliknięcie poza wybraną warstwą i przeciągnięcie kursora myszki (rubber-banding). Teraz każda warstwa znajdująca się w całości w obrębie powstałego prostokąta jest zaznaczona.

Warto zwrócić uwagę, że teraz nie ma pierwszego obiektu, do którego można byłoby wyrównać zaznaczone warstwy.

4.2.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.68. Opcje narzędzia „Wyrównanie

Opcje narzędzia Wyrównanie

Informacje ogólne

Aby wyświetlić opcje Wyrównania wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę narzędzia .

Wyrównanie
Odniesienie:

określa cel, względem którego będzie wyrównywana zaznaczona warstwa.

  • Pierwszy obiekt: pierwsza z zaznaczonych warstw (przy wyborze wielu) poprzez przytrzymywanie klawisza Shift. Pierwszy obiekt nie istnieje przy technice rubber-banding.

  • Obraz: celem staje się cały obraz.

  • Zaznaczenie: jako cel wykorzystywany jest prostokątny obszar obejmujący aktywne zaznaczenie.

  • Aktywna warstwa: zaznaczona warstwa jest wyrównywana względem aktywnej warstwy.

  • Aktywny kanał:

  • Aktywna ścieżka: opcja ta nie jest jeszcze obsługiwana.

Przyciski te stają się aktywne, kiedy zaznaczona jest jakaś warstwa. Klikając na jeden z przycisków uzyskujemy wyrównanie lewej, prawej, górnej, dolnej krawędzi albo wyrównanie horyzontalne lub wertykalne do środka celu.

Rozmieszczenie

Opcja ta różni się od „Odniesienia” tym, że można w niej określić wielkość przesunięcia. Przesunięcie to odległość pomiędzy zaznaczoną warstwą (lub warstwami) a celem. Może być ono dodatnie lub ujemne i wyrażane jest w pikselach. Opcja „Rozmieszczenie” dodaje wartość przesunięcia do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi, bądź też do horyzontalnego lub wertykalnego środka celu.

Przesunięcie

Opcja ta określa wiekość przesunięcia (w pikselach), którą można dodać w celu osiągnięcia określonego efektu wyrównywania. Domyślnie przesunięcie jest równe zeru, jego wartość może być jednak dodatnia lub ujemna.

4.2.4. Przykłady użycia „Wyrównania

Rysunek 1.69. Obraz bazowy

Obraz bazowy

Na powyższym obrazku widoczne są trzy warstwy o różnym rozmiarze. Aktywną jest warstwa żółta.


Rysunek 1.70. Zaznaczona jest warstwa czerwona

Zaznaczona jest warstwa czerwona

Kliknięcie na czerwony kwadrat spowoduje zaznaczenie warstwy czerwonej (w każdym rogu pojawi się niewielki kwadracik).


Rysunek 1.71. Wyrównanie czerwonej warstwy

Wyrównanie czerwonej warstwy

Jako cel wybrane zostało „Zaznaczenie”. Po kliknięciu Wyrównanie czerwonej warstwy (Odniesienie) czerwona warstwa zostanie wyrównywana do prawej krawędzi zaznaczenia.


Rysunek 1.72. Rozmieszczenie z przesunięciem

Rozmieszczenie z przesunięciem

Przesunięcie ustawiono na -5, jako opcję odniesienia wybrano „Aktywną warstwę”. Po kliknięciu przycisku rozmieszczenia Rozmieszczenie z przesunięciem warstwa umieszczana jest pięć pikseli przed prawą krawędzią aktywnej (żółtej) warstwy.


Rysunek 1.73. Wyrównanie przy pomocy techniki rubber-band

Wyrównanie przy pomocy techniki rubber-band

Kliknięcie powyżej czerwonej warstwy i przeciągnięcie kursora myszki do prawego dolnego rogu, pozwoliło zaznaczyć czerwoną i żółtą warstwę jednocześnie.

Wyrównanie przy pomocy techniki rubber-band

Ponownie celem jest Zaznaczenie. Po kliknięciu Wyrównanie przy pomocy techniki rubber-band obie warstwy są wyrównywane do lewej krawędzi zaznaczenia.