4.2. Flytteverktøyet

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2562 $ 2008-02-29 kost

Figur 13.90. Ikonet for flytteverktøyet i verktøykassa

Ikonet for flytteverktøyet i verktøykassa

Flytteverktøyet blir brukt til å flytte lag, utval, hjelpelinjer og tekst.

[Tips] Tips

Sjå meir om hjelpelinjer i ordlista.

Skal du arbeida svært nøyaktig, kan du i tillegg bruke måleverktøyet.

4.2.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

 • ved å gå inn i biletmenyen på Verktøy Transformeringsverktøya Flytt,

 • ved å klikke på symbolet i verktøykassa

 • eller ved å trykke tasten M.

 • Flytteverktøyet blir også aktivert automatisk når du lagar ei hjelpelinje.

  [Notat] Notat

  Dersom du held nede mellomromtasten vil det aktive verktøyet bli omdanna til eit flytteverktøy. Det originale verktøyet blir aktivt igjen når du slepp tasten. I GIMP 2.4 verkar dette bare dersom du har vald Bytt til flytteverktøyet for mellomromstasten i brukarinnstillingar/biletvindauge.

4.2.2. Verktøyinnstillingar

Figur 13.91. Innstillingane for flytteverktøyet

Innstillingane for flytteverktøyet

Oversyn

Du får fram verktøyinnstillingane ved å trykke på, eller i noen tilfelle dobbeltklikka på, verktøyikonet i verktøykassa

Flytt

Hugs på at innstillingane du gjer også er gyldige neste gong du opnar eitt av verktøya som bruker desse vala.

Verktøymodus

Her bestemmer du kva for modus som skal vere standard og kva for modus som skal aktiverast med Shift-tasten.

Dersom Flytt er sett til lag:

 • Vel eit lag eller ei hjelpelinje: Dersom biletet inneheld mange lag, vil musemarkøren skifte til eit kors når han kjem over eit element som høyrer til det aktive laget. Då kan du klikke-og-dra elementet. Når markøren har form av ei hand, kan du flytte eit ikkje aktivt lag ved å klikke-og-dra eit synleg element i laget. Så lenge flyttinga varer vil dette vere det aktive laget. Dersom markøren kjem over eller nær ei hjelpelinje, vil hjelpelinja skifte til raudt for å merkere at ho er aktivert og kan flyttast.

 • Flytt dette laget: Bare det aktive laget blir flytta.

Dersom Flytt er sett til bane:

 • Vel ein bane: Dersom det er fleire lag i biletet, og noen av dei inneheld banar, vil alle banane bli viste i banedialogen. Ein av banane vil vere den aktive banen. Når musemarkøren er over ein bane vil markøren få form av ei hand. Du kan då flytte denne banen ved å klikke-og-dra. Den aktuelle banen vil vere den aktive banen så lenge du flyttar på han.

 • Flytt denne banen: Bare den aktive banen kan flyttast på. Du kan endre aktiv bane i banedialogen.

4.2.3. Oversyn over bruksområda for flytteverktøyet

Flytte eit utval

Flytteverktøyet kan bare flytte omrisset av utvalet. Dersom flyttemodus er sett til “Lag”, må du halde nede tastane Ctrl+Alt samstundes. Dersom flyttemodus er sett til utval, kan du klikke og dra eitkvart punkt i biletet for å flytte omrisset av utvalet.

Sjå Seksjon 2.1, “ Å flytte eit utval for fleire bruksområde for flytteverktøyet

Flytte eit lag

Når flyttemodus er sett til “lag”, kan du velje mellom å Flytte det aktive laget og, dersom du har fleire lag, Vel eit lag eller hjelpelinje.

Flytt ei hjelpelinje

Flytteverktøyet blir aktivert automatisk når du hentar ei hjelpelinje frå linjalen. Dersom du i mellomtida bruker eit anna verktøy, må du aktivere flytteverktøyet igjen for å flytte hjelpelinja. Når flytteverktøyet treff ei hjelpelinje, skifter ho til raudt og du kan klikke og dra for å flytte henne.

Flytte ein bane

Banane bruker sin eigen flyttefunksjon, sjå Seksjon 6.1, “ Baneverktøyet, men du kan også bruke flytteverktøyet dersom flyttemodus er sett til “bane”. Den flytta banen blir usynleg til du har gjort han synleg igjen frå banedialogen. Du kan velje kva bane som skal flyttast eller å flytte den aktive banen.

Flytte ein tekst

Alle tekstane har sitt eige lag og kan flyttast som eit lag. Sjå Seksjon 6.5, “Tekst”. Det einaste du bør hugse på, er at tekstlaga er gjennomsiktige slik at du må klikke på teksten for å kunne flytte han.