14.10. Διαφορά συννεφών

14.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.336. Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Εφαρμογή φίλτρου “διαφοράς συννεφών”


Η εντολή Διαφορά συννεφών αλλάζει τα χρώματα μερικώς σε συννεφοειδείς περιοχές: το φίλτρο αποδίδει το σύννεφο συμπαγούς θορύβου σε μια αυτόματα δημιουργημένη νέα στρώση και ορίζει την κατάσταση στρώσης σε Διαφορά, έπειτα συγχωνεύει αυτή τη στρώση πάνω από τη καθορισμένη εικόνα.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι αχνή και μη διαθέσιμη.

14.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderNoiseDifference Clouds….

14.10.3. Επιλογές

This script has no option.