Όνομα

Στρώση — Αναφορά πλήκτρων για το μενού στρώση

Στρώσεις

Page Up, Ctrl + Tab

Επιλογή της επάνω στρώσης

Page Down, Shift + Ctrl + Tab

Επιλογή της κάτω στρώσης

Αρχικός κατάλογος

Επιλογή της πρώτης στρώσης

Τέλος

Επιλογή της τελευταίας στρώσης

Ctrl + M

Συγχώνευση ορατών στρώσεων

Ctrl + H

Αγκύρωση στρώσης