3.6. Σύρσιμο και απόθεση

Σύρτε και αποθέστε ένα αρχείο στην εργαλειοθήκη του GIMP για να ανοίξετε το αρχείο. Σύρτε μια εικόνα σε μια ανοικτή εικόνα του GIMP, για να προσθέσετε το εναποτιθέμενο αρχείο ως μία νέα στρώση ή σύνολο στρώσεων, στην ήδη ανοικτή εικόνα.

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν σύρσιμο και απόθεση μιας εικόνας στο GIMP, όπως για παράδειγμα, σύρτε μια εικόνα από το Firefox και αποθέστε την στην εργαλειοθήκη του GIMP.