4.14. Αφαίρεση οπών

Αυτή η επιλογή αφαιρεί τις οπές μιας επιλογής. Οι οπές είναι περιοχές χωρίς επιλογή ή μερικώς επιλεγμένες στην επιλογή.

4.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΑφαίρεση οπών.

4.14.2. Παράδειγμα αφαίρεσης οπών

Σχήμα 16.43. Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Επιλογή χρησιμοποιώντας το εργαλείο ασαφούς επιλογής.

Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Ο επεξεργαστής επιλογής εμφανίζει πολλές οπές.


Σχήμα 16.44. Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών.

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Οι οπές εξαφανίστηκαν.