15.3. Ημιισοπέδωση

15.3.1. Επισκόπηση

Το φίλτρο ημιισοπέδωσης βοηθά αυτούς που χρειάζονται μια λύση στην εξομάλυνση εικόνων από ευρετήριο με διαφάνεια. Ο τύπος από ευρετήριο GIF υποστηρίζει πλήρη διαφάνεια (0 ή 255 τιμή άλφα), αλλά όχι ημιδιαφάνεια (1-254): τα ημιδιαφανή εικονοστοιχεία θα μετασχηματιστούν σε καθόλου ή πλήρη διαφάνεια, καταστρέφοντας την εξομάλυνση που εφαρμόσατε στο λογότυπο που θέλετε να βάλετε να βάλετε σε ιστοσελίδα.

Πριν την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, είναι βασικό να ξέρετε το χρώμα παρασκηνίου της ιστοσελίδας σας. Χρησιμοποιείστε τον επιλογέα χρώματος για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώμα που αναδύεται ως το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης. Αντιστροφή χρωμάτων προσκηνίου/παρασκηνίου, έτσι ώστε το χρώμα παρασκηνίου να είναι το ίδιο όπως το χρώμα παρασκηνίου του ιστού.

Η διαδικασία ημιισοπέδωσης θα συνδυάσει το χρώμα προσκηνίου στο χρώμα στρώσης (λογότυπος), αναλογικά με τις αντίστοιχες τιμές άλφα και θα ξαναδημιουργήσει σωστή εξομάλυνση. Ολότελα διαφανή εικονοστοιχεία δεν θα πάρουν το χρώμα. Πολύ διαφανή εικονοστοιχεία θα πάρουν λίγο χρώμα και ελαφρά διαφανή θα πάρουν πολύ περισσότερο χρώμα.

15.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

You can access this filter in the image window menu through FiltersWebSemi-Flatten. It is available if your image holds an Alpha channel (see Τμήμα 7.34, «Προσθήκη καναλιού άλφα»). Otherwise, it is disabled.

15.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.415. «Semi-Flatten» filter options dialog

«Semi-Flatten» filter options dialog

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Color

This allows you to change the color that is used by this filter to fill in semi transparent areas. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

15.3.4. Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης είναι ροζ και η εικόνα έχει αμβλυμένες άκρες σε διαφανές παρασκήνιο.

Σχήμα 17.416. Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Ενεργό χρώμα παρασκηνίου

Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Με 800% στάθμη εστίασης


Διατηρείται πλήρης διαφάνεια. Ημιδιαφανή εικονοστοιχεία χρωματίζονται με ροζ σύμφωνα με τη διαφάνεια τους (τιμή άλφα). Αυτή η εικόνα θα ανακατευθεί καλά στο ροζ παρασκήνιο της νέας σελίδας.

Σχήμα 17.417. Εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης

Εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης

Αποτέλεσμα, σε μορφή GIF, μετά την εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης.