7.8. Διασπορά

7.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.162. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Εφαρμογή φίλτρου «διασποράς»


Το φίλτρο διασποράς εναλλάσσει κάθε εικονοστοιχείο της ενεργής στρώσης ή επιλογής με ένα άλλο τυχαία επιλεγμένο εικονοστοιχείο κατά μία ποσότητα που καθορίζεται από το χρήστη. Δουλεύει σε μεταπτώσεις χρωμάτων, όχι σε απλές περιοχές χρωμάτων. Κανένα νέο χρώμα δεν εισάγεται.

7.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΔιασπορά….

7.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.163. Επιλογές φίλτρου «Διασπορά»

Επιλογές φίλτρου «Διασπορά»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Οιζόντια, κατακόρυφα

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση που θα μετακινηθούν τα εικονοστοιχεία με τους άξονες οριζόντιο και κάθετο. Ο άξονας μπορεί να κλειδωθεί πατώντας το εικονίδιο αλυσίδας.

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα της επέκτασης. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το πλήκτρο Νέα σπορά.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.