7.6. Θόρυβος RGB

7.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.158. Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Εφαρμογή φίλτρου «θόρυβος RGB»


Το φίλτρο θορύβου RGB προσθέτει έναν κανονικά κατανεμημένο θόρυβο σε στρώση ή επιλογή. Χρησιμοποιεί το χρωματικό πρότυπο RGB για να παράξει το θόρυβο (θόρυβος προστίθεται στις τιμές κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου κάθε εικονοστοιχείου). Κανονική κατανομή σημαίνει, ότι μόνο ελαφρύς θόρυβος προστίθεται στα περισσότερα εικονοστοιχεία στην επηρεαζόμενη περιοχή, ενώ λιγότερα εικονοστοιχεία επηρεάζονται από πιο ακραίες τιμές. (Εάν εφαρμόσετε αυτό το φίλτρο σε μια εικόνα γεμάτη με ένα συμπαγές γκρι χρώμα και έπειτα κοιτάξετε το ιστόγραμμα του, θα δείτε μια κλασική καμπανοειδή καμπύλη Γκάους.)

Το αποτέλεσμα φαίνεται ένας πολύ φυσικός θόρυβος.

7.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΘόρυβος RGB….

7.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.159. Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Συσχετισμένος θόρυβος

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

Ανεξάρτητο RGB

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

Γραμμικό RGB

Λειτουργία σε γραμμοπικοποιημένα χρωματικά δεδομένα RGB.

Κατανομή Γκάους

Χρήση κατανομής θορύβου Γκάους. Όταν αποεπιλεγεί χρησιμοποιείται αντ' αυτής μια γραμμική κατανομή θορύβου.

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Άλφα

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

Η τιμή που ορίζεται από αυτούς τους ολισθητές στην πραγματικότητα καθορίζει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής του εφαρμοζόμενου θορύβου. Η χρησιμοποιούμενη τυπική απόκλιση είναι μισή από την τιμή ορισμού (όπου 1 είναι η απόσταση μεταξύ της πιο χαμηλής και της υψηλής δυνατής τιμής σε ένα κανάλι).

Τυχαίος σπόρος

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.