7.6. Θόρυβος RGB

7.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.149. Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Εφαρμογή φίλτρου «θόρυβος RGB»


Το φίλτρο θορύβου RGB προσθέτει έναν κανονικά κατανεμημένο θόρυβο σε στρώση ή επιλογή. Χρησιμοποιεί το χρωματικό πρότυπο RGB για να παράξει το θόρυβο (θόρυβος προστίθεται στις τιμές κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου κάθε εικονοστοιχείου). Κανονική κατανομή σημαίνει, ότι μόνο ελαφρύς θόρυβος προστίθεται στα περισσότερα εικονοστοιχεία στην επηρεαζόμενη περιοχή, ενώ λιγότερα εικονοστοιχεία επηρεάζονται από πιο ακραίες τιμές. (Εάν εφαρμόσετε αυτό το φίλτρο σε μια εικόνα γεμάτη με ένα συμπαγές γκρι χρώμα και έπειτα κοιτάξετε το ιστόγραμμα του, θα δείτε μια κλασική καμπανοειδή καμπύλη Γκάους.)

Το αποτέλεσμα φαίνεται ένας πολύ φυσικός θόρυβος.

Αυτό το φίλτρο δεν δουλεύει με εικόνες από ευρετήριο.

7.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΘόρυβος RGB….

7.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.150. Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Συσχετισμένος θόρυβος

Ο θόρυβος μπορεί να είναι προσθετικός (ασυσχέτιστος) ή πολλαπλασιαστικός (συσχετισμένος - επίσης γνωστός ως θόρυβος κηλίδας). Όταν σημειωθεί, κάθε τιμή καναλιού πολλαπλασιάζεται με μια τιμή κανονικής κατανομής. Έτσι ο θόρυβος εξαρτάται από τις τιμές του καναλιού: μια μεγαλύτερη τιμή καναλιού οδηγεί σε περισσότερο θόρυβο, ενώ σκοτεινά χρώματα (μικρές τιμές) τείνουν να παραμείνουν σκοτεινά.

Ανεξάρτητο RGB

Όταν αυτό το ραδιοπλήκτρο σημειωθεί, μπορείτε να μετακινήσετε κάθε ολισθητή RGB ξεχωριστά. Αλλιώς οι ολισθητές R, G και B θα μετακινηθούν όλοι μαζί. Ο ίδιος σχετικός θόρυβος θα προστεθεί έπειτα σε όλα τα κανάλια σε κάθε εικονοστοιχείο, έτσι ώστε η απόχρωση των εικονοστοιχείων να μην αλλάξει πολύ.

Γραμμικό RGB

Λειτουργία σε γραμμοπικοποιημένα χρωματικά δεδομένα RGB.

Κατανομή Γκάους

Χρήση κατανομής θορύβου Γκάους. Όταν αποεπιλεγεί χρησιμοποιείται αντ' αυτής μια γραμμική κατανομή θορύβου.

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Άλφα

Αυτές οι γραμμές ολίσθησης και τα γειτονικά πλαίσια εισόδου επιτρέπουν να ορίσετε τη στάθμη θορύβου (0,00-1,00) σε κάθε κανάλι. Το άλφα κανάλι είναι παρόν μόνο εάν η στρώση σας κρατά τέτοιο κανάλι. Σε περίπτωση εικόνας γκρι κλίμακας, ένα γκρι εμφανίζεται αντί για τους ολισθητές χρώματος.

Η τιμή που ορίζεται από αυτούς τους ολισθητές στην πραγματικότητα καθορίζει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής του εφαρμοζόμενου θορύβου. Η χρησιμοποιούμενη τυπική απόκλιση είναι μισή από την τιμή ορισμού (όπου 1 είναι η απόσταση μεταξύ της πιο χαμηλής και της υψηλής δυνατής τιμής σε ένα κανάλι).