7.6. Θόρυβος RGB

7.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.158. Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Εφαρμογή φίλτρου «θόρυβος RGB»


Το φίλτρο θορύβου RGB προσθέτει έναν κανονικά κατανεμημένο θόρυβο σε στρώση ή επιλογή. Χρησιμοποιεί το χρωματικό πρότυπο RGB για να παράξει τον θόρυβο (θόρυβος προστίθεται στις τιμές κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου κάθε εικονοστοιχείου). Κανονική κατανομή σημαίνει, ότι μόνο ελαφρύς θόρυβος προστίθεται στα περισσότερα εικονοστοιχεία στην επηρεαζόμενη περιοχή, ενώ λιγότερα εικονοστοιχεία επηρεάζονται από πιο ακραίες τιμές. (Εάν εφαρμόσετε αυτό το φίλτρο σε μια εικόνα γεμάτη με ένα συμπαγές γκρι χρώμα και έπειτα κοιτάξετε το ιστόγραμμα του, θα δείτε μια κλασική καμπανοειδή καμπύλη Γκάους.)

Το αποτέλεσμα φαίνεται ένας πολύ φυσικός θόρυβος.

7.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΘόρυβος RGB….

7.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.159. Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Συσχετισμένος θόρυβος

Ο θόρυβος μπορεί να είναι προσθετικός (ασυσχέτιστος) ή πολλαπλασιαστικός (συσχετισμένος - επίσης γνωστός ως θόρυβος κηλίδας). Όταν σημειωθεί, κάθε τιμή καναλιού πολλαπλασιάζεται με μια τιμή κανονικής κατανομής. Έτσι ο θόρυβος εξαρτάται από τις τιμές του καναλιού: μια μεγαλύτερη τιμή καναλιού οδηγεί σε περισσότερο θόρυβο, ενώ σκοτεινά χρώματα (μικρές τιμές) τείνουν να παραμείνουν σκούρα.

Ανεξάρτητο RGB

Όταν αυτό το ραδιοπλήκτρο σημειωθεί, μπορείτε να μετακινήσετε κάθε ρυθμιστικό RGB ξεχωριστά. Αλλιώς τα ρυθμιστικά R, G και B θα αντικατασταθούν από μία μοναδική τιμή ρυθμιστικού. Ο ίδιος σχετικός θόρυβος θα προστεθεί έπειτα σε όλα τα κανάλια σε κάθε εικονοστοιχείο, έτσι ώστε η απόχρωση των εικονοστοιχείων να μην αλλάξει πολύ.

Γραμμικό RGB

Λειτουργία σε γραμμοπικοποιημένα χρωματικά δεδομένα RGB.

Κατανομή Γκάους

Χρήση κατανομής θορύβου Γκάους. Όταν αποεπιλεγεί χρησιμοποιείται αντ' αυτής μια γραμμική κατανομή θορύβου.

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Άλφα

Αυτές οι γραμμές ολίσθησης και τα παρακείμενα πλαίσια εισόδου επιτρέπουν τη ρύθμιση του επιπέδου θορύβου (0,00 - 1,00) σε κάθε κανάλι.

Η τιμή που ορίζεται από αυτούς τους ολισθητές στην πραγματικότητα καθορίζει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής του εφαρμοζόμενου θορύβου. Η χρησιμοποιούμενη τυπική απόκλιση είναι μισή από την τιμή ορισμού (όπου 1 είναι η απόσταση μεταξύ της πιο χαμηλής και της υψηλής δυνατής τιμής σε ένα κανάλι).

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα του θορύβου. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος χρησιμοποιηθεί στην ίδια κατάσταση, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το κουμπί Νέος σπόρος.