2.6. Άνοιγμα τοποθεσίας…

Ο διάλογος “Άνοιγμα τοποθεσίας” σας επιτρέπει να φορτώσετε μια εικόνα από μια τοποθεσία διαδικτύου, οριζόμενη από ένα URI, σε κάθε μορφή που υποστηρίζει το GIMP.

2.6.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΆνοιγμα τοποθεσίας….

2.6.2. Περιγραφή του διαλόγου παραθύρου

Σχήμα 16.12. Ο διάλογος παραθύρου “Άνοιγμα τοποθεσίας”

Ο διάλογος παραθύρου Άνοιγμα τοποθεσίας

Τα πιο τυπικά σχήματα για άνοιγμα εικόνων είναι:

αρχείο://

για να ανοίξετε μια εικόνα από έναν τοπικό δίσκο

Μπορείτε να παραλείψετε το πρόθεμα “αρχείο://” και να ανοίξετε τις εικόνες πατώντας απλά μια απόλυτη ή σχετική διαδρομή και όνομα αρχείου εδώ.

Ο κατάλογος προκαθορισμένης βάσης για τις σχετικές διαδρομές εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα. Τυπικά είναι /home/<username>/ στο Linux, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Images\ στα Windows και /Users/<username>/ στο Mac OS X.

ftp://

για να ανοίξετε μια εικόνα από έναν ftp εξυπηρετητή

http://

για να φορτώσετε μια εικόνα από ιστότοπο

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Όταν επισκεπτόσαστε έναν ιστότοπο, μπορείτε με δεξί κλικ σε μια εικόνα και να επιλέξετε &#x201C;Αντιγραφή διεύθυνσης σύνδεσης&#x201D; στο αναδυόμενο μενού. Έπειτα να το επικολλήσετε στο διάλογο &#x201C;Άνοιγμα τοποθεσίας&#x201D; για να το ανοίξετε στο GIMP.

Ακόμα κι αν αυτή η εντολή κάνει πολύ εύκολη τη σύλληψη εικόνων από ιστότοπους: Παρακαλούμε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα! Οι εικόνες, ακόμα και αν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ελεύθερες για χρήση από εσάς.