2.17. Αντιγραφή θέσης εικόνας

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΑντιγραφή θέσης εικόνας.

Αυτή η εντολή αντιγράφει τη διαδρομή της εικόνας στο πρόχειρο. Έτσι, μπορείτε να την επικολλήσετε σε κείμενο.