5.7. Εξαγωγή αρχείου

GIMP uses the Save command only for saving images in its native XCF format. When you need your image in a different file format, you can use the Export command.

You can access this command through menu FileExport As..., or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Σχήμα 15.92. Διάλογος εξαγωγής εικόνας

Διάλογος εξαγωγής εικόνας

5.7.1. Ο διάλογος εξαγωγής εικόνας

Με αυτόν τον περιηγητή αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα το όνομα αρχείου και επέκτασης στο πλαίσιο ονόματος (προεπιλογή είναι «άτιτλο.xml») ή επιλέγοντας ένα αρχείο στη λίστα ονόματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε τον προορισμό της εικόνας στο αποθήκευση σε φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο εάν χρειάζεται.

Επιλογή τύπου αρχείου. Εάν εμφανίσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε μια επέκταση στην πτυσσόμενη λίστα για το αρχείο σας:

Οι διάλογοι τύπου αρχείου περιγράφονται στο Τμήμα 1, «Αρχεία».

5.7.2. Εξαγωγή

Όταν το όνομα του αρχείου και ο προορισμός οριστούν, κλικ στο Εξαγωγή. Αυτό ανοίγει το διάλογο εξαγωγής για τον καθορισμένο τύπο αρχείου.

[Σημείωση] Σημείωση

If the name you entered already existed, you will be asked if you want to overwrite that file or not. If a layer mask or channel is selected instead of a layer, and the export format does not support this, you will be asked for confirmation.

If you have loaded a non-XCF file, a new item appears in File menu, allowing you to export file in the same format, overwriting the original file.

Εάν τροποποιήσετε μια εικόνα που έχετε ήδη εξάγει, η εντολή Εξαγωγή στο μενού αρχείου αλλάζει, επιτρέποντας την εξαγωγή του αρχείου ξανά στον ίδιο τύπο.