3.16. Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου

Η εντολή Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου γεμίζει την ενεργή επιλογή στρώσης με το συμπαγές χρώμα που εμφανίζεται στο τμήμα παρασκηνίου της περιοχής χρώματος της εργαλειοθήκης. (Το χρώμα επίσης εμφανίζεται στα αριστερά της εισόδου μενού.) Εάν μερικές περιοχές της εικόνας είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ., ως αποτέλεσμα άμβλυνσης της επιλογής), γεμίζονται αναλογικά με το βαθμό επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν η εικόνα δεν έχει επιλογή, γεμίζεται η συνολική ενεργή στρώση.

3.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΓέμισμα με χρώμα παρασκηνίου ,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+..

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε επίσης να γεμίσετε επιλογή με κλικ και σύρσιμο από το χρώμα παρασκηνίου εργαλειοθήκης.