2.5. Histogram Dialog

Obrázek 15.19. Dialog Histogram

Dialog Histogram

Dialog Histogram zobrazuje informace o statistickém rozložení barevných hodnot v aktivním obrázku. Takové informace jsou neocenitelné například tehdy, když se snažíte obrázek barevně vyvážit. Histogram je ovšem skutečně pouze informační dialog, manipulace s ním nemůže obrázek nijak ovlivnit. Pokud chcete provést korekci barev na základě histogramu, použijte nástroj Úrovně.

2.5.1. Activating the dialog

The Histogram dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • from the image menu: WindowsDockable DialogsHistogram.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabHistogram,

 • from the image menu: ColorsInfoHistogram.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Histogram dialog from the image-menu: WindowsHistogram.

2.5.2. Co je to histogram?

V GIMPu lze každou obrazovou vrstvu rozložit do jednoho nebo více kanálů: v případě RGB obrázku je to červený, zelený a modrý kanál, v případě obrázku ve stupních šedi je jediný kanál jasu. Vrstvy podporující průhlednost mají navíc tzv. alfa kanál. Každý kanál může obsahovat hodnoty v rozsahu od 0 do 255 (celá čísla). Černý pixel je proto reprezentován nulou ve všech barevných kanálech, bílý pixel číslem 255 ve všech barevných kanálech. Průhledný pixel nese hodnotu 0 v alfa kanálu, zcela neprůhledný pixel má naopak alfa hodnotu 255.

For RGB images, it is convenient to define a Value pseudochannel . This is not a real color channel: it does not reflect any information stored directly in the image. Instead, the Value at a pixel is given by the equation V = max(R,G,B). Essentially, the Value is what you would get at that pixel if you converted the image to Grayscale mode.

Více informací o kanálech lze nalézt v části Práce s obrázky.

2.5.3. Používání dialogu Histogram

The active layer name is shown at the top of the dialog.

Channel

Obrázek 15.20. Channel options for an RGB layer with alpha channel

Channel options for an RGB layer with alpha channel

Tato nabídka umožňuje zvolit kanál, jehož histogram má být zobrazen. Nabízené kanály závisí na typu aktivní vrstvy. Možnosti jsou následující:

Value

V případě RGB obrázků a obrázků v odstínech šedi. Představuje distribuci hodnot jasu ve vrstvě. V případě RGB obrázku jsou tyto hodnoty získány z pseudokanálu.

For an indexed image, the Value channel actually shows the distribution of frequencies for each colormap index: thus, it is a pseudocolor histogram rather than a true color histogram.

Červená, Zelená, Modrá

Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě RGB obrázků. Zobrazují rozložení intenzit v červeném, zeleném a modrém kanálu.

Alfa

This shows the distribution of opacity levels. If the layer is completely transparent (alpha = 0) or completely opaque (alpha = 255), the histogram will consist of a single bar on the left or right edge.

YUV

Obrázek 15.21. Kombinovaný histogram pro červený, zelený a modrý kanál.

Kombinovaný histogram pro červený, zelený a modrý kanál.

Tato možnost, dostupná pouze pro RGB obrázky, zobrazuje červený, zelený a modrý histogram položený na sobě. Lze tak v jednom pohledu posuzovat rozložení veškeré barevné informace.

Linear / Logarithmic buttons

Obrázek 15.22. Histogram nahoře je v logaritmickém režimu

Histogram nahoře je v logaritmickém režimu

Tato tlačítka určují, zda je histogram zobrazen s lineárním nebo logaritmickým měřítkem osy Y. Pro fotografie je obvykle lepší lineární režim. V případě obrázků obsahujících velké plochy jednolité barvy však často dominuje jeden sloupeček a ostatní zanikají. V takovém případě je užitečné logaritmické měřítko.

Nastavení rozsahu

Obrázek 15.23. Dialog s nastaveným rozsahem

Dialog s nastaveným rozsahem

Statistickou analýzu zobrazenou v dolní části dialogu lze omezit na určitý rozsah hodnot. Rozsah hodnot lze omezit třemi způsoby:

 • Kliknutím a tažením kurzoru přes histogram, od nejnižší po nejvyšší hodnotu požadovaného rozsahu.

 • Přetažením bílého a černého trojúhelníku pod histogramem.

 • Pomocí přírůstkových polí pod posuvníkem (levé pole pro dolní mez rozsahu, pravé pole pro horní mez rozsahu).

Statistiky

V dolní části dialogu jsou zobrazeny základní statistické údaje popisující distribuci hodnot ve vybraném rozsahu. Jedná se o průměr, standardní odchylku, medián vybrané části histogramu, počet pixelů v obrázku, počet pixelů, jejichž hodnoty spadají do vybraného rozsahu, a procento těchto pixelů.

 • Mean : the mean value of the interval in the selected channel.

 • Std Dev : Standard deviation. Gives an idea about how homogeneous the distribution of values in the interval is.

 • Median : For example, the value of the fiftieth peak in a 100 peaks interval.

 • Pixels : The number of pixels in the active layer or selection.

 • Count : The number of pixels in a peak (when you click on the histogram) or in the interval.

 • Percentile : The ratio between the number of pixels in the interval and the total number of pixels in the active layer or selection.