8.48. Retinex

8.48.1. Descripció general

Figura 16.238. Exemple de «Retinex»

Exemple de «Retinex»

Imatge original

Exemple de «Retinex»

S'ha aplicat el filtre «Retinex». Observeu detalls nous al cantó superior dret.


Retinex millora la representació visual d'una imatge quan les condicions d'il·luminació no són bones. Si bé els ulls poden veure els colors correctament quan hi ha poca llum, les càmeres i videocàmeres no poden gestionar-ho bé. L'algoritme MSRCR (MultiScale Retinex with Restoration Color), que està en l'arrel del filtre Retinex, s'inspira en els mecanismes biològics dels ulls per a adaptar-se a aquestes condicions. Retinex significa retina + còrtex.

Besides digital photography, the Retinex algorithm is also used to make the information in astronomical photos visible and, in medicine, detect poorly visible structures in X-rays or scanners.

[Nota] Nota

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.48.2. Activar el filtre

Aquest filtre es troba al menú ColorsMapa de tons Retinex ... .

8.48.3. Opcions

Figura 16.239. Opcions del filtre «Retinex»

Opcions del filtre «Retinex»

Aquestes opcions demanen nocions que només matemàtics i enginyers d'imatgeria poden entendre. A la pràctica real, l'usuari ha de buscar informació per a obtenir el millor ajust. Tot i això, les explicacions següents haurien d'ajudar a l'usuari experimentat del GIMP.

Nivell

Here is what the plug-in author writes on his site [PLUGIN-RETINEX]: «To characterize color variations and the light source, a difference in intensity is made between the (Gaussian) filter responses at different scales. These parameters allow you to specify how to distribute the values between the minimum scale value (sigma 2.0) and the maximum (sigma equal to image size)».

Uniforme

Uniform tends to treat both low and high intensity areas equally.

Baix

Per regla general, baix «fa brillar» les zones de menys intensitat de la imatge.

Alt

Alt tendeix a «recobrir» les zones de menys intensitat afavorint un millor renderitzat de les zones més clares de la imatge.

Escala

Determines the depth of the Retinex scale. Minimum value is 16, a value providing rough, unrefined filtering. Maximum value is 250. Optimal and default value is 240.

Divisió d'escala

Determina el nombre d'iteracions en el filtre Retinex de la multiescala. El mínim requerit i el valor recomanat és tres. Amb només una o dues divisions d'escala elimina l'aspecte multiescala i retorna a un filtratge Retinex d'escala única. Un valor massa alt tendeix a introduir soroll a la imatge.

Dinàmica

Com que l'algoritme MSR tendeix a aclarir la imatge, aquest lliscador permet ajustar la contaminació per saturació del color al voltant del nou color mitjà. Un valor més alt significa menys saturació. Definitivament, aquest és el paràmetre que voleu ajustar per a obtenir resultats òptims, perquè el seu efecte depèn molt de la imatge.