Nom

Selecciona — Referència de tecles pel menú Selecciona

Seleccions

Ctrl + T

Commuta les seleccions

Ctrl + A

Selecciona'ls tots

Maj + Ctrl + A

No en seleccionis cap

Ctrl + I

Inverteix la selecció

Maj + Ctrl + L

Selecció flotant

Maj + O

Select by color

Maj + V

Camí a selecció

Maj + Q

Toggle Quick Mask