8.57. Posteritza

Aquesta eina està dissenyada per a valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.57.1. Activating the filter

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsPosteritza…

8.57.2. Opcions

Figura 16.257. Posterize filter dialog

Posterize filter dialog

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivells de posteritzat

Aquí, «nivell» significa «nombre de colors per canal».

Aquest lliscador i les caselles d'entrada amb puntes de fletxa permeten que s'estableixin el nombre de nivells (2-256) a cada canal RGB que l'eina utilitzarà per a descriure la capa activa. El nombre total de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell 3 donarà 33 = 27 colors.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.57.3. Exemple

Original image. A Colorcube Analysis of the original image shows a great number of colors.

Imatge original posteritzada en 3 nivells. L'anàlisi del Cub de colors mostra 11 colors (menys que el possible número 27).