7.2. Soroll CIE lch

7.2.1. Resum

Figura 17.150. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll CIE lch»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll CIE lch»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll CIE lch»

Filtre «Soroll CIE lch» aplicat


The CIE lch Noise filter creates noise in the active layer or selection by using the Lightness, Chroma, Hue color model, according to the CIE («Compagnie Internationale de l'Éclairage») specifications.

7.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollSoroll CIE lch….

7.2.3. Opcions

Figura 17.151. Opcions del filtre «Soroll CIE lch»

Opcions del filtre «Soroll CIE lch»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Esmussament

Aquest lliscador (1 -8) controla l'aleatorietat del soroll: un valor alt rebaixa l'atzar.

Lightness

This slider changes the lightness of the noise.

Croma

Aquest lliscador canvia el croma dels píxels en un patró aleatori (percentatge d'un blanc de la mateixa lluminositat).

To

Aquest lliscador canvia el to dels píxels en un patró aleatori. Selecciona un interval de colors creixent disponible al cercle cromàtic HSV a partir del color original del píxel.

Llavor aleatòria

Podeu canviar la llavor a l'atzar.