3.8. Difuminat gaussià selectiu

3.8.1. Visió general

Figura 17.24. Filtre Difuminat gaussià selectiu

Filtre Difuminat gaussià selectiu

Original

Filtre Difuminat gaussià selectiu

Aplicació del difuminat


A diferència d'altres connectors de difuminat, el difuminat Gaussià selectiu no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència és alta en els límits de contrast. S'utilitza per a difuminar el fons i destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en només una sola operació.

3.8.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresDifuminatDifuminat gaussià selectiu…

3.8.3. Opcions

Figura 17.25. Configuració dels paràmetres del filtre«Gaussià selectiu»

Configuració dels paràmetres del filtre«Gaussià selectiu»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Aux. entrada

Si hi ha una altra imatge a la pantalla, podeu seleccionar-la com a entrada auxiliar.

Radi del difuminat

Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat.

Delta màxim

Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no s'aplica a aquest píxel.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.