3.6. Difuminat gaussià selectiu

3.6.1. Visió general

Figura 17.20. Filtre Difuminat gaussià selectiu

Filtre Difuminat gaussià selectiu

Original

Filtre Difuminat gaussià selectiu

Aplicació del difuminat


A diferència d'altres connectors de difuminat, el difuminat Gaussià selectiu no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència és alta en els límits de contrast. S'utilitza per difuminar el fons i destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en només una sola operació.

3.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresDifuminatDifuminat gaussià selectiu…

3.6.3. Opcions

Figura 17.21. Configuració dels paràmetres del filtreGaussià selectiu

Configuració dels paràmetres del filtreGaussià selectiu

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Aux. entrada

Si hi ha una altra imatge a la pantalla, podeu seleccionar-la com a entrada auxiliar.

Radi del difuminat

Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat.

Delta màxim

Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no s'aplica a aquest píxel.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.