2. CAMP D'APLICACIÓ I DEFINICIONS

Aquesta llicència és aplicable a qualsevol manual o a altres treballs, en qualsevol mitjà, que contingui una nota col·locada pel titular dels drets dient que es pot distribuir sota els termes d'aquesta llicència. Aquesta nota garanteix una llicència lliure de drets, en tot el món, sense límit de durada, per a usar aquest treball sota les condicions estipulades en aquest document. El «Document», d'ara endavant, es refereix a qualsevol manual o treball. Qualsevol membre del públic és un llicenciatari, i el tractem com a «vós». Accepteu la llicència si copieu, modifiqueu o distribuïu el treball d'una manera que requereixi permís sota les lleis de drets d'autor.

Una «versió modificada» del Document significa qualsevol obra que contingui el document o una part d'aquest, bé copiat literalment bé amb modificacions o traduït a un altre idioma.

Una «secció secundària» és un apèndix amb títol o una secció preliminar del Document que tracta exclusivament de la relació entre els editors o autors del Document amb el tema general del Document (o temes relacionats) i que no conté res que entri directament en aquest tema general. (Així, si el document és en part un text de matemàtiques, una secció secundària pot no explicar res de matemàtiques.) La relació pot ser una connexió històrica amb el tema o temes relacionats, o una opinió legal, comercial, filosòfica, ètica o política sobre aquests.

Les «Seccions Inalterables» són certes seccions secundàries els títols de les quals són designats com els de seccions inalterables, en l'avís que diu que el Document s'allibera sota aquesta llicència. Si una secció no s'ajusta a la definició anterior de secundària, llavors no pot designar-se com a invariant. El Document pot contenir seccions invariants nul·les. Si el Document no identifica cap secció invariant, és que no n'hi ha cap.

Els «textos de coberta» són certs passatges curts de text que es llisten, com a textos de coberta davantera o textos de coberta posterior, en la nota que indica que el document s'allibera sota aquesta llicència. Un text de coberta davantera pot tenir com a molt 5 paraules, i un de coberta posterior pot tenir fins a 25 paraules.

Una còpia «transparent» del document significa una còpia per a lectura en màquina, representada en un format l'especificació del qual està disponible per al públic en general, apte perquè els continguts es puguin revisar directament amb editors de text genèrics o (per a imatges compostes per píxels) amb programes genèrics de manipulació d'imatges o (per a dibuixos) amb algun editor de dibuixos àmpliament disponible, i que sigui adequat com a entrada per formatadors de text o per a la seva traducció automàtica a formats adequats per a formatadors de text. Una còpia feta en un format de fitxer definit com a transparent, però en què el marcatge o la manca de marcatge s'hagi dissenyat per a impedir o dificultar modificacions posteriors per part dels lectors no és transparent. Un format d'imatge no és transparent si s'usa per a una quantitat de text substancial. Una còpia que no és «transparent» es denomina «opaca».

Exemples de formats adequats per a còpies transparents són l'ASCII pur sense marcatge, format d'entrada de Texinfo, format d'entrada de LaTeX, SGML o XML usant una DTD disponible públicament, i HTML, PostScript o PDF simples, que segueixin els estàndards dissenyats perquè els modifiquin persones. Exemples de formats d'imatge transparents són PNG, XCF i JPG. Els formats opacs inclouen formats propietaris que poden ser llegits i editats únicament en processadors de text propietaris, SGML o XML per als quals les DTD i/o eines de processament no estiguin àmpliament disponibles, i HTML, PostScript o PDF generats per alguns processadors de text només com a sortida.

La «pàgina de títol» significa, per a un llibre imprès, la mateixa pàgina de títol, més totes aquelles pàgines que siguin necessàries per a contenir, de manera llegible, el material que aquesta llicència requereix que aparegui a la pàgina de títol. Per a les obres que, a causa del seu format, no tinguin pròpiament una pàgina de títol, la «pàgina de títol» significa el text més a prop de l'aparició més destacada del títol de l'obra, precedint el començament del cos del text.

Una secció «Titulada XYZ» significa una subunitat del document el títol del qual és precisament XYZ o que conté XYZ entre parèntesis seguint el text que tradueix XYZ a un altre idioma (aquí XYZ es refereix a noms de secció específics esmentats més avall, com ara «Agraïments», «Dedicatòries», «Aprovacions ('Endorsements')» o «Historial». «Preservar el títol» de tal secció quan es modifica el document significa que roman una secció «Titulada XYZ» segons aquesta definició.

El document pot incloure limitacions de garantia a continuació de la nota on es declara que aquesta llicència és aplicable al document. Es considera que aquestes limitacions de garantia estan incloses per referència en aquesta llicència, però només pel que fa a limitacions de garantia: qualsevol altra implicació que aquestes limitacions de garantia puguin tenir és nul·la i no té efecte en el significat d'aquesta llicència.