12.4. Fraktal

12.4.1. Oversyn

Figur 17.253. Fraktal

Fraktal

Originalbiletet

Fraktal

Eksempel på bruk av filteret «Fraktal»


Dette filteret omformar biletet ved å avbilde det på eit kart med mandelbrot-fraktalar.

12.4.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterKartFraktalspor

12.4.3. Innstillingar

Figur 17.254. Innstillingane for filteret «Fraktalspor»

Innstillingane for filteret «Fraktalspor»

Mandelbrotparametra

X1, X2, Y1, Y2, Djupn

Desse parametra er nokolunde det same som parametra X/YMIN, X/YMAX og ITER i filteret Fraktalutforskaren.

Rammehandtering

Avbildinga til fraktalen kan føre til at deler av biletet blir utan pikslar. Her bestemmer du kva som skal gjerast med dessse områda. Du kan velje å fylle desse ledige områda med Svart, Kvit, Gjennomsikt eller la det som forsvinn på ei side dukka opp på motsett side ved å aktivisere for Linjebryting.