3.2. Kantutjamning

3.2.1. Oversyn

Dette filteret reduserer ujamne overgangar (sjå kantutjamning) ved hjelp av ein matematisk funksjon som blir kalla Scale3X kantekstrapoleringsalgoritme.

Scale3X er utvikla frå Scale2X, som er ein grafisk effekt for å auke storleiken på små bilete ved å «gisse» verdien for dei manglande pikslane utan å interpolere og utan å gjere biletet uskarpt. [13] Scale2X blei utvikla for å forbetra skjermvisinga for gamle Arcade- og dataspel når desse blir brukte på skjermar med høgare oppløysing. [14]

Verkemåten for utjamningsfilteret er

For kvar piksel

  1. vil filteret erstatte originalpikselen med 9 (3 × 3) nye pikslar ved å bruke Scale3X-algoritmen og ekstarpolerer fargane frå originalpikslelen og dei 8 omkringliggjande pikslane.

  2. blir deretter dei nye pikslane samla til ein piksel med farge frå eit vekta gjennomsnitt.

3.2.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterForbetreGjer skarpare

3.2.3. Eksempel

Eksempla nedanfor viser effekten på nokre mønster. Dei små firkantane er éin piksel (forstørra 16 gonger).

Originalbiletet (forstørra 16 gonger)

Eksempel på bruk av filteret (forstørra 16 gonger)