4.7. Forskyvingsverktøyet

Figur 14.127. Symbolet for «forskyvingsverktøyet» i verktøykassa

Symbolet for «forskyvingsverktøyet» i verktøykassa

Dette verktøyet blir brukt til å forskyve ein del av eit bilete, eit lag, eit utval eller ein bane i ei bestemt retning og den andre delen i motsett retning. For eksempel kan den øvre delen av eit bilete bli forskjøve mot høgre. Då vil den nedre delen bli forskjøve tilsvarande mot venstre. Startar du med eit kvadrat ender du opp med ei rombe. I motsetning til rotering, vil forskyvinga uroe biletet. Avhengig av valet du har gjort for førehandsvisinga, vil det kanskje dukke opp eit rutenett eller ei ramme med eit firkanta handtak i kvart hjørne. Du kan utføre forskyvinga ved å klikke-og-dra i handtaka. Biletet blir ikkje forandra før du trykker på knappen Forskyv i dialogvindauget som dukkar opp når du bruker verktøyet.

Figur 14.128. Eksempel på forskyving

Eksempel på forskyving

[Notat] Notat

Du kan ikkje forskyve begge vegane samstundes, men må bruke verktøyet to gonger.

4.7.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformasjonsverktøyaForskyv,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen Shift + S.

4.7.2. Innstillingar

Figur 14.129. Verktøyinnstillingane

Verktøyinnstillingane

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Transformasjonsretning, interpolasjon, klipping, førehandsvising, inndelingslinjer

4.7.3. Dialogvindauget

Figur 14.130. Dialogvindauget for «forskyv-verktøyet»

Dialogvindauget for «forskyv-verktøyet»

Forskyv X

Her bestemmer du kor mykje biletet skal forskyvast vassrett. Ein positiv verdi vil forskyve mot høgre (medsols), ein negativ verdi mot venstre (motsols).

Forskyv Y

Her bestemmer du kor mykje biletet skal forskyvast loddrett. Ein positiv verdi vil forskyve nedover (medsols), ein negativ verdi oppover (motsols).