7. Kva er nytt i Gimp 2.6?

GIMP 2.6 er ein milepel sett frå utviklarane si side. Ein del av endringane i utsjånaden er gjort ut frå brukarane sine ønskje. Det er også lagt inn noen forsøk på å integrere GEGL, ei grafisk basert bilethandtering som eventuelt kan føre til at GIMP kan brukast for å redigere høgoppløyselege bilete på ein ikkje-destruktiv måte.

Brukargrensesnittet

Menylinja i verktøykassa er fjerna

Menylinja i verktøykassa er fjerna. Menyoppføringane som var der er sett inn i menyane i biletvindauget. For å kunne visa menyane og for å halde GIMP aktivt sjølv om det ikkje er noen opne bilete i programmet, blei det oppretta eit såkalla tomt bilete. Dette tomme biletet kan også brukast til å klikke og dra bilete inn i GIMP. Når det blir opna eit bilete, blir det tomme vindauget forandra til eit vanleg biletvindauge. Det tomme biletvindauget dukkar fram igjen når du lukker det siste vindauget.

Figur A.5. Ny utsjånad på biletvindauget i GIMP 2.6

Ny utsjånad på biletvindauget i GIMP 2.6

Verktøykassa og samlevindauga er bruksvindauge

Sidan det tomme biletvindauget er vald som det naturlege hovudvindauget, er verktøyvindauget og samlevindauga endra til normalt ikkje å ha menyar og andre ekstra eigenskapar. Dette gjer at vindaugehandteraren får ein enklare jobb, og difor kan handtere vindauga i GIMP på ein betre måte. Verktøyvindauget og samlevindauga er fjerna frå oppgåvelinja nedst på skjermen, og vil alltid ligge over biletvindauga.

Høve til å rulle forbi biletgrensene

Du kan nå navigere utanfor biletkantane. Nå er det problemfritt å bruke penslar langs biletkanten sjølv om biletet fyller heile vindauget. Dersom biletet er dekka av eit anna vindauge, kan du navigere biletet slik at den skjulte delen blir synleg og du kan arbeide vidare på han.

Figur A.6. Kan rulle forbi grensene

Kan rulle forbi grensene

Mindre endringar
 • Namnet på menyen «Dialogar» er endra til «Vindauge».

 • Lagar ei liste over tidlegare lukka samlevindauge slik at du kan opna desse på nytt.

 • Å opna bilete i ei opna økt av GIMP er nå forbetra i Windows.

 • Du kan skrive inn forstørringsgraden direkte i statuslinja.

 • Du kan nå bruke hjelp frå nettet i staden for frå den lokale hjelppakka.

 • Høve til å låse faner i samlevindauga slik at dei ikkje blir flytt ved eit uhell.

Verktøy, filter og programtillegg

Forbetra frihandsutval

Frihandsutvalet (lassoen) er forbetra ved at det nå også kan lage polygonutval. Polygonsegmenta kan blandast med frihandssegmenta. Du kan redigere eksisterande element, legge til vinkelavgrensingar og sjølvsagt utføre dei vanlege operasjonane for utvalsverktøya som å legge til eller trekke frå område. Dette gjer frihandsverktøyet til eit allsidig og nyttig verktøy som ikkje minst er enkelt å bruke.

Figur A.7. Polygonutval

Polygonutval

Penseldynamikk

Ved hjelp av innstillingane for penseldynamikk kan du bestemme fleire ulike penselparametrar, i det minste storleik og dekkevne. Du kan som regel bruke eit eller fleire av parametra trykk, fart og tilfeldig. Dei to siste også med datamusa. Blekkverktøyet (pennen) har nå fått forbetra dei fartsavhengige teiknemåtane.

Figur A.8. Penseldynamikk

Penseldynamikk

Avkryssingsboksen for penseldynamikk i innstillingane for teikneverktøya har ein del nye val for å emulere penseldynamikken for desse verktøya. Dette betyr at når du strekar opp med ein pensel, vil både penseltrykket og penselfarten variere. Trykket vil til å byrje med vere svært lett og vil auke til full trykk for deretter å gå ned til null trykk igjen. Penselfarten vil starte frå null og auke til full fart ved slutten av strøket.

Mindre endringar
 • Det er lagt til ein avgrensingsboks for tekstverktøyet med automatisk linjebryting.

  Figur A.9. Innrammingsboks for tekstverktøyet

  Innrammingsboks for tekstverktøyet

 • Flyttehandtaka for rektangulære verktøy blir nå flytt til utsida av rektangelet når dette er lite.

  Figur A.10. Rektangelhandtak

  Rektangelhandtak

 • Flytteverktøyet har nå fått noen rørslegrenser.

 • Forbetra utglatting for teikneverktøya.

 • Midten av rektangelet blir nå markert under flytting og kan bli fest til hjelpelinjer og linjalar.

 • Gjort varierande penselbreidde tilgjengeleg for utgnidingsverktøyet.

 • Nå kan du lagra innstillingar du ofte bruker for alle fargeverktøya.

 • Høve til å overføra innstillingane for «Lysstyrke - Kontrast» til «Nivå» og frå «Nivå» til «Kurver»

 • Høve til å endre dekkevne i førehandsvisingane av transformeringsverktøya.

 • Det er nå råd å ta med musepeikaren på skjermbilete ved (hjelp av «Xfixes»).

 • Sideforholdet for beskjeringsverktøyet og rektangelutvalet blir viste i statuslinja.

 • Avmetting blir førehandsvist direkte.

 • Filteret «Flamme» er utvida med 22 nye variasjonar.

 • Datamappene blir nå gjennomsøkt rekursivt t.d. etter nye penslar.

 • Programtillegget for å importere PSD er nyskrive og utvida. Programmet kan m.a. nå lese ICC fargeprofilar.

 • Fleire av skjermbileta bruke «cairo» visingar.

  Figur A.11. Samanlikning mellom 2.6 og 2.4

  Samanlikning mellom 2.6 og 2.4

Under panseret

GEGL

Det er gjort viktige førebuingar for å kunne redigere bilete på ein ikkje-destruktiv måte med stor biletdjupn. Dei fleste fargeoperasjonane kan nå bli køyrde via det kraftige biletbehandlingssystemet GEGL. Dette betyr at dei interne prosessane blir utført i 32-bits RGBA. Normalinnstillinga er likevel at bileta blir handterte i 8-bits kode, men altså at den nysgjerrige brukaren kan kople inn GEGL med Fargar / Bruk GEGL.

I tillegg til å køyre fargeoperasjonar via GEGL, er det lagt inn noen eksperimentelle GEGL-verktøy i verktøymenyen. Desse kan brukast til ulike GEGL-operasjonar der resultatet blir vist direkte på skjermen. Skjermbiletet nedanfor syner dette for gaussisk sløring.

Figur A.12. GEGL-operasjon

GEGL-operasjon

Mindre endringar

Mange skjermelement bruker nå 2D-grafikken «cairo» ([CAIRO]) for å forbetra utsjånaden. Sjå denne samanlikninga som viser forbetringa.

Forskjellig

Utvikling av programtillegg

Programutviklarane vil finne nye ting å glede seg over. Nå kan det t.d. leggast inn detaljerte feilbeskrivingar slik at dersom det oppstår feil kan desse bli viste for brukaren.

Skripthandteringa er forbetra i GIMP 2.6.

Bakoverkompabilitet

Ein del eldre skript kunne ikkje køyrast på GIMP 2.4. Desse er nå forbetra slik at skript frå 2.0 og 2.2 skal kunne brukast på 2.6.

Kjende problem
 • Hinta i bruksvindauge verkar frå og med GIMP 2.6.1 bare tilfredsstillande på skrivebordet for Linux GNOME og Windows.

 • Framleis er ikkje tekstverktøyet så godt som det burde. Dette blir ei oppgåve for GIMP 2.8.

 • Dersom du bygger GIMP sjølv utan å ha støtte for GVfs, må du legge inn «--without-gvfs» under oppsettinga for å kunne opna eksterne filer. Utan denne kommandoen kan det bli problem med å opna eksterne filer.