4.7. Διαδραστική παραμόρφωση

4.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.46. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαδραστικής παραμόρφωσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαδραστικής παραμόρφωσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαδραστικής παραμόρφωσης

Εφαρμογή φίλτρου “διαδραστικής παραμόρφωσης”


Αυτό το φίλτρο επιτρέπει να παραμορφώσετε διαδραστικά μερικά μέρη της εικόνας και χάρη στις επιλογή κίνησης του να δημιουργήσετε στοιχεία κίνησης καθαρίσματος/ξεθωριάσματος μεταξύ της αρχικής εικόνας και της παραμορφωμένης, που μπορείτε να παίξετε και να χρησιμοποιήσετε σε μια ιστοσελίδα.

Για να το χρησιμοποιήσετε, διαλέξτε πρώτα έναν τύπο παραμόρφωσης έπειτα κλικ στην προεπισκόπηση και σύρσιμο του δείκτη ποντικιού.

4.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΔιαδραστική παραμόρφωση….

4.7.3. Επιλογές

Οι επιλογές αυτού του φίλτρου είναι τόσο πολυάριθμες που έρχονται σε δύο καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα περιέχει γενικές επιλογές. Η δεύτερη καρτέλα περιέχει επιλογές κίνησης.

4.7.3.1. Ρυθμίσεις

Σχήμα 17.47. Οι επιλογές φίλτρου “διαδραστικής παραμόρφωσης” (ρυθμίσεις καρτέλας)

Οι επιλογές φίλτρου διαδραστικής παραμόρφωσης (ρυθμίσεις καρτέλας)

Η καρτέλα ρυθμίσεων επιτρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν την προεπισκόπηση που δουλεύετε. Έτσι, μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές καταστάσεις παραμόρφωσης σε διαφορετικά μέρη της προεπισκόπησης.

Προεπισκόπηση

Εδώ, η προεπισκόπηση είναι ο χώρος εργασίας σας: Με κλικ στην προεπισκόπηση και σύρσιμο του δείκτη ποντικιού. Το υποκείμενο μέρος της εικόνας θα παραμορφωθεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διαλέξατε. Εάν η εργασία σας δεν είναι η επιθυμητή, πατήστε το κουμπί επαναφορά.

Κατάσταση παραμόρφωσης
Μετακίνηση

Επιτρέπει την επιμήκυνση μερών της εικόνας.

Αφαίρεση

Αυτό αφαιρεί την παραμόρφωση όπου σέρνετε το δείκτη ποντικιού, μερικώς ή πλήρως. Αυτό επιτρέπει να αποφύγετε να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς, δουλεύοντας σε όλη την εικόνα. Να προσέχετε όταν δουλεύετε σε μια κίνηση: αυτή η επιλογή θα επηρεάσει μόνο ένα πλαίσιο.

Επέκταση

Αυτή η επιλογή μεγαλώνει το σημειωμένο μοτίβο.

Συρρίκνωση

Αυτονόητο.

Αριστερόστροφος στροβιλισμός

Δημιουργία αριστερόστροφου στροβιλισμού.

Δεξιόστροφος στροβιλισμός

Δημιουργία δεξιόστροφου στροβιλισμού.

Ακτίνα παραμόρφωσης

Ορίζει την ακτίνα, σε εικονοστοιχεία (5-100), του κύκλου επενέργειας του φίλτρου γύρω από το σημειούμενο εικονοστοιχείο από το ποντίκι.

Ποσότητα παραμόρφωσης

Ορίζει πόσο έξω από το σχήμα θα τοποθετηθεί η εικόνα σας (0,0-1,0).

Διγραμμικό

Αυτή η επιλογή εξομαλύνει το εφέ διαδραστικής παραμόρφωσης.

Προσαρμοστική υπερδειγματοληψία

Αυτή η επιλογή αποδίδει μια καλύτερη εικόνα με κόστος τον αυξημένο υπολογισμό.

Μέγιστο βάθος

Αυτή η τιμή περιορίζει τις μέγιστες επαναλήψεις δειγματοληψίας που εκτελούνται σε κάθε εικονοστοιχείο.

Κατώφλι

Όταν η διαφορά τιμής μεταξύ ενός εικονοστοιχείου και των γειτονικών υπερβαίνει αυτό το κατώφλι μια νέα επανάληψη δειγματοληψίας εκτελείται στο εικονοστοιχείο.

4.7.3.2. Κίνηση

Σχήμα 17.48. Οι επιλογές φίλτρου “διαδραστικής παραμόρφωσης” (καρτέλα κίνησης)

Οι επιλογές φίλτρου διαδραστικής παραμόρφωσης (καρτέλα κίνησης)

Αυτή η καρτέλα επιτρέπει τη δημιουργία πολλών ενδιάμεσων εικόνων μεταξύ της αρχικής εικόνας και της τελικής παραμόρφωσης αυτής της εικόνας. Μπορείτε να παίξετε αυτήν την κίνηση χάρη στο πρόσθετο αναπαραγωγή.

Αριθμός πλαισίων

Αυτός είναι ο αριθμός των εικόνων στην κίνηση σας (2-100). Αυτά τα πλαίσια αποθηκεύονται ως στρώσεις προσκολλημένες στην εικόνα σας. Χρησιμοποιείστε την μορφή XCF όταν το αποθηκεύετε.

Αντιστροφή

Αυτή η επιλογή παίζει την κίνηση προς τα πίσω.

Με επιστροφή

Όταν η κίνηση τελειώνει ένα τρόπο, πηγαίνει προς τα πίσω.