3.5. Ανάμειξη

Σχήμα 14.63. Το εργαλείο ανάμειξης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο ανάμειξης στην εργαλειοθήκη

Αυτό το εργαλείο γεμίζει την επιλεγμένη περιοχή με μια διαβάθμιση ανάμειξης του προσκηνίου και χρωμάτων παρασκηνίου από προεπιλογή, αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να αναμείξετε, σύρσιμο του δρομέα στην επιθυμητή κατεύθυνση της διαβάθμισης και απελευθέρωση του κουμπιού ποντικιού όταν βρείτε τη σωστή θέση και μέγεθος της ανάμειξης σας. Η ομαλότητα της ανάμειξης εξαρτάται από την απόσταση συρσίματος του δρομέα. Όσο πιο μικρή η απόσταση συρσίματος, τόσο πιο απότομη θα είναι.

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε με αυτό το εργαλείο και οι δυνατότητες ίσως φανούν λίγο απογοητευτικές αρχικά. Οι δύο πιο σημαντικές επιλογές που έχετε είναι η διαβάθμιση και το σχήμα. Κλικ στο κουμπί διαβάθμισης στις επιλογές εργαλείου εμφανίζει ένα παράθυρο επιλογής διαβάθμισης, που επιτρέπει την επιλογή μεταξύ μιας ποικιλίας διαβαθμίσεων που έρχονται με το GIMP· μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες διαβαθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες για διαβαθμίσεις βρίσκονται στο Τμήμα 10, “Διαβαθμίσεις” και Τμήμα 3.4, “Διάλογος διαβαθμίσεων”.

Για το σχήμα, υπάρχουν 11 επιλογές: γραμμικό, διγραμμικό, ακτινικό, τετράγωνο, κωνικό (συμμετρικό), κωνικό (ασύμμετρο), με σχήμα (γωνιακό), με σχήμα (σφαιρικό), με σχήμα (λακκάκι), σπειροειδές (δεξιόστροφο) και σπειροειδές (αριστερόστροφο)· αυτά περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Οι επιλογές με σχήμα είναι οι πιο ενδιαφέρουσες: εξαναγκάζουν τη διαβάθμιση να ακολουθήσει το σχήμα του ορίου επιλογής, ανεξάρτητα από τη περιστροφή του. Αντίθετα με άλλα σχήματα, οι διαβαθμίσεις με σχήμα δεν επηρεάζονται από το μέγεθος ή κατεύθυνση της γραμμής που σχεδιάζετε: για αυτά καθώς και για κάθε άλλο τύπο διαβάθμισης πρέπει να πατήσετε μες την επιλογή και να μετακινήσετε το ποντίκι, αλλά με σχήμα εμφανίζεται το ίδιο ανεξάρτητα που πατάτε ή πώς μετακινείτε.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εξετάστε την επιλογή διαφορά στην κατάσταση μενού, όπου κάνοντας το ίδιο πράγμα (ακόμα και με πλήρη αδιαφάνεια) θα καταλήξει σε φανταστικά στροβιλιζόμενα μοτίβα, αλλάζοντας και προσθέτοντας κάθε φορά που σύρετε το δρομέα.

3.5.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • Από το μενού εικόνας: εργαλείαεργαλεία ζωγραφικήςανάμειξη.

  • Με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου .

  • Ή με κλικ στη συντόμευση πληκτρολογίου H.

3.5.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Το Ctrl χρησιμοποιείται για δημιουργία ευθειών γραμμών που περιορίζονται σε απόλυτες γωνίες 15 μοιρών.

3.5.3. Επιλογές

Σχήμα 14.64. Επιλογές εργαλείου “ανάμειξης”

Επιλογές εργαλείου ανάμειξης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση, αδιαφάνεια
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.
Διαβάθμιση

Μια ποικιλία μοτίβων διαβάθμισης μπορεί να επιλεγεί από τη πτυσσόμενη λίστα. Το εργαλείο δημιουργεί ένα μοτίβο σκίασης με μεταβάσεις από χρώμα προσκηνίου σε χρώμα παρασκηνίου ή εισάγει άλλα χρώματα, στην κατεύθυνση που καθορίζει ο χρήστης σχεδιάζοντας μια γραμμή στην εικόνα. Για τους σκοπούς της σχεδίασης της διαβάθμισης, το πλαίσιο ελέγχου αντιστροφή αντιστρέφει την κατεύθυνση διαβάθμισης με το αποτέλεσμα, π.χ., της εναλλαγής των χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου.

Αντιστάθμιση

Η τιμή αντιστάθμισης επιτρέπει την αύξηση της “κλίσης” της διαβάθμισης. Καθορίζει πόσο μακριά από το αρχικό σημείο κλικ θα ξεκινήσει η διαβάθμιση. Μορφές με σχήματα δεν επηρεάζονται από αυτήν την επιλογή.

Σχήμα 14.65. Εργαλείο“ανάμειξης”: παράδειγμα αντιστάθμισης

Εργαλείοανάμειξης: παράδειγμα αντιστάθμισης

Πάνω, αντιστάθμιση = 0· κάτω, αντιστάθμιση = 50%


Σχήμα

Το GIMP παρέχει 11 σχήματα, που μπορούν να επιλεγούν από την πτυσσόμενη λίστα. Λεπτομέρειες για καθένα από τα σχήματα δίνονται παρακάτω.

Σχήμα 14.66. Παραδείγματα των σχημάτων διαβάθμισης

Παραδείγματα των σχημάτων διαβάθμισης

Γραμμικό

Παραδείγματα των σχημάτων διαβάθμισης

Διγραμμικό

Παραδείγματα των σχημάτων διαβάθμισης

Ακτινικό


Γραμμικό

Αυτή η διαβάθμιση ξεκινά με το χρώμα προσκηνίου στο αρχικό σημείο της χαραγμένης γραμμής και των μεταβάσεων γραμμικά στο χρώμα παρασκηνίου στο τελικό σημείο.

Διγραμμικό

Αυτό το σχήμα προχωρά και στις δυο κατευθύνσεις από το αρχικό σημείο, για μια απόσταση που καθορίζεται από το μήκος της χαραγμένης γραμμής. Είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, για απόδοση της εμφάνισης κυλίνδρου.

Ακτινικό

Αυτή η διαβάθμιση αποδίδει έναν κύκλο, με χρώμα προσκηνίου στο κέντρο και χρώμα παρασκηνίου έξω από τον κύκλο. Αποδίδει την εμφάνιση μιας σφαίρας χωρίς κατευθυντήριο φωτισμό.

Τετράγωνο· με σχήμα

Σχήμα 14.67. Παραδείγματα διαβάθμισης με σχήμα τετραγώνου

Παραδείγματα διαβάθμισης με σχήμα τετραγώνου

Τετράγωνο

Παραδείγματα διαβάθμισης με σχήμα τετραγώνου

Με σχήμα (γωνιακό)

Παραδείγματα διαβάθμισης με σχήμα τετραγώνου

Με σχήμα (σφαιρικό)

Παραδείγματα διαβάθμισης με σχήμα τετραγώνου

Με σχήμα (λακκάκι)


Υπάρχουν τέσσερα σχήματα που είναι μερικές παραλλαγές ενός τετραγώνου: τετράγωνο, με σχήμα (γωνιακό), με σχήμα (σφαιρικό) και με σχήμα (λακκάκι). Όλα βάζουν το χρώμα προσκηνίου στο κέντρο ενός τετραγώνου, του οποίου το κέντρο είναι στην αρχή της χαραγμένης γραμμής και του οποίου η ημιδιαγώνιος είναι το μήκος της χαραγμένης γραμμής. Οι τέσσερις επιλογές παρέχουν μια ποικιλία στον τρόπο που υπολογίζεται η διαβάθμιση· ο πειραματισμός είναι ο βέλτιστος τρόπος για παρατήρηση των διαφορών.

Κωνικό (συμμετρικό)· κωνικό (ασύμμετρο)

Σχήμα 14.68. Παραδείγματα κωνικής διαβάθμισης

Παραδείγματα κωνικής διαβάθμισης

Κωνικό (συμμετρικό)

Παραδείγματα κωνικής διαβάθμισης

Κωνικό (ασύμμετρο)


Το σχήμα κωνικό (συμμετρικό) δίνει την αίσθηση της παρατήρησης προς τα κάτω στην κορυφή του κώνου, που φαίνεται να απεικονίζεται με το χρώμα παρασκηνίου από μια κατεύθυνση που ορίζεται από την κατεύθυνση της σχεδιασμένης γραμμής.

Το κωνικό (ασύμμετρο) είναι παρόμοιο με το κωνικό (συμμετρικό) εκτός από το ότι ο "κώνος" φαίνεται να έχει ένα αυλάκι όπου η γραμμή σχεδιάζεται.

Σπειροειδές (δεξιόστροφο)· σπειροειδές (αριστερόστροφο)

Σχήμα 14.69. Παραδείγματα σπειροειδούς διαβάθμισης

Παραδείγματα σπειροειδούς διαβάθμισης

Σπειροειδές (δεξιόστροφο)

Παραδείγματα σπειροειδούς διαβάθμισης

Σπειροειδές (αριστερόστροφο)


Το σπειροειδές σχήμα παρέχει σπείρες των οποίων το επαναλαμβανόμενο πλάτος καθορίζεται από το μήκος της σχεδιασμένης γραμμής.

Επανάληψη

Υπάρχουν δύο καταστάσεις επανάληψης: πριονωτό κύμα και τριγωνικό κύμα. Το πριονωτό μοτίβο πετυχαίνεται ξεκινώντας με το προσκήνιο, μεταβαίνοντας στο παρασκήνιο, έπειτα ξεκινώντας πάλι με το προσκήνιο. Το τριγωνικό ξεκινά με το προσκήνιο, μεταβάσεις στο παρασκήνιο, έπειτα μεταβάσεις πίσω στο προσκήνιο.

Πρόσμειξη

Η πρόσμειξη εξηγείται πλήρως στο γλωσσάρι

Προσαρμοστική υπερδειγματοληψία

Αυτός είναι ένας περισσότερο προχωρημένος τρόπος εξομάλυνσης του "πριονωτού" αποτελέσματος μιας απότομης μετάβασης χρώματος με μια πλαγιαστή ή καμπυλωτή γραμμή. Μόνο δοκιμάζοντας μπορείτε να διαλέξετε.