3.7. Αντιγραφή

Η εντολή Αντιγραφή αντιγράφει την τρέχουσα επιλογή και την αποθηκεύει στο πρόχειρο. Η πληροφορία μπορεί να κληθεί χρησιμοποιώντας τις εντολές Επικόλληση, Επικόλληση εντός, ή Επικόλληση ως νέου. Εάν δεν υπάρχει επιλογή, όλη η τρέχουσα στρώση αντιγράφεται. Η “Αντιγραφή” δουλεύει μόνο στην τρέχουσα ενεργή στρώση. Κάθε στρώση πάνω ή κάτω της αγνοούνται.

3.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΑντιγραφή,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+C.