6. Φίλτρα θορύβου

6.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα θορύβου προσθέτουν θόρυβο στην ενεργή στρώση ή στην επιλογή. Για αφαίρεση μικρών ατελειών από μια εικόνα, δείτε τα φίλτρα Αποκηλίδωσης και Επιλεκτική θόλωση Γκάους.