3.10. Klonowanie

Rysunek 1.51. Klonowanie na pasku narzędzi

Klonowanie na pasku narzędzi

Narzędzie kopiuje obraz lub deseń przy pomocy aktywnego pędzla. Jest ono używane do wielu zadań, jednak najważniejszym zastosowaniem Klonowania jest poprawianie obszarów fotografii cyfrowych przy pomocy wypełnienia tych obszarów danymi z innych. Aby przyswoić sobie tę technikę potrzeba nieco czasu. Innym zastosowaniem narzędzia jest rysowanie linii deseniem lub krzywych. Przykłady zastosowania narzędzia można obejrzeć na Desenie.

Aby możliwe było klonowanie obrazu, należy wskazać programowi GIMP obraz do skopiowania (klikając obraz i jednocześnie przytrzymując Ctrl). Dopóki obraz nie zostanie wybrany, rysowanie narzędziem nie jest możliwe, na co wskazuje znak „zakazu” obok kursora.

Klonowanie desenia powoduje, że jest on rysowany kafelkowo, tj. jeśli piksle źródła przekraczają jedną z krawedzi desenia, to rysowanie desenia jest kontynuowane z drugiego jego końca. Zjawisko to nie zachodzi podczas kopiowania obrazu. W tym wypadku wyjście poza granice obrazu niczego nie zmienia.

Klonować można dowolny rysowalny obiekt (warstwę, maskę warstwy, kanał) na dowolny inny. Możliwe jest również klonowanie maski zaznaczenia. W tym celu należy przejść na tryb szybkiej maski. Kopiowanie kolorów, nie podtrzymywanych przez Cel (np. z RGB do obrazu indeksowanego), powoduje ich zamianę na najbliższy ekwiwalent.

3.10.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia rysowniczeKlonowanie.

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego C.

3.10.2. Кlawisze modyfikujące

Klawisze modyfikujące, wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych opisano na Informacje ogólne.

Ctrl

Ctrl jest wykorzystywany do wyboru źródła, jeśli klonowany jest obraz. Klawisz nie ma żadnego działania podczas klonowania desenia. Klonować można dowolną warstwę obrazu, poprzez kliknięcie obrazu i przytrzymywanie Ctrl. Należy się upewnić, że potrzebna warstwa jest aktywna (w oknie Warstw). Jeśli Wyrównanie ustawione jest na „brak” lub „wyrównany”, to punkt pierwszego kliknięcia stanie się źródłem klonowania: wartość tego punktu będzie wykorzystywana od momentu rozpoczęcia rysowania. W trybie wyboru źródła obok kursora pojawia się krzyż.

3.10.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.52. Opcje „Klonowania

Opcje Klonowania

Tryb; Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Drganie; Twarda krawędź
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Źródło

Wybór źródła klonowania określa, czy kopiowany będzie deseń pokazany poniżej, czy też jeden z otwartych obrazów.

Obraz

Aby kopiowanie stało się możliwe, należy wskazać warstwę, uznawaną za źródło (klikając wybraną warstwę i przytrzymując Ctrl).

Deseń

Kliknięcie ikony desenia spowoduje otwarcie listy, umożliwiającej wybór potrzebnego desenia. Opcja ta jest aktywna jednynie wtedy, gdy źródłem klonowania jest deseń.

Wyrównanie

Opcja określa, w jaki sposób pozycja źródła będzie przesuwana dla każdego pociągnięcia.

Na powyższym rysunku przedstawione zostały opcje Wyrównania. Kursor przedstawiony jest jako czerwony kwadrat, а punkt źródła - jako czarny krzyż.

Brak

Każde pociągnięcie pracuje niezależnie. Dla każdego z nich punkt kliknięcia jest kopiowany ze źródła niezależnie od pozostałych pociągnięć. Opcja ta powoduje, że różne pociągnięcia kontrastują ze sobą.

Wyrównany

Pierwsze kliknięcie w czasie rysowania określa przesunięcie pomiędzy źródłem a rezultatem klonowania dla wszystkich kolejnych pociągnięć. Dlatego też wszystkie pociągnięcia płynnie się ze sobą przeplatają.

Aby zmienić przesunięcie wystarczy wybrać źródło poprzez kliknięcie i jednoczesne przytrzymywanie Ctrl.

Zarejestrowany

Każdy punkt jest kopiowany ze źródła do punktu docelowego z takim samym przesunięciem. Ma to zastosowanie podczas kopiowania z jedenj warstwy do drugiej tego samego obrazu. Opcja jest również przydatna do kopiowania desenia tak, aby lewa lub górna krawędź desenia pokrywała się z odpowiednimi krawędziami warstwy.

Stały

Używając tego trybu przy rysowaniu wykorzystane zostanie zaznaczone źródło, nawet w trakcie rysowania linii (w przeciwieństwie do trybu Brak). Punkt źródłowy nie będzie przemieszczany.

3.10.4. Informacje dodatkowe

Przezroczystość

Efekty Krycia w przypadku Klonowania są dość złożone, gdyż przezroczystości nie da się skopiować. Klonowanie przezroczystego źródła nie spowoduje żadnych zmian. W przypadku klonowania półprzezroczystego obszaru, efekt będzie zależny od przezroczystości źródła. Dla 100% krycia i twardego pędzla:

  • klon półprzezroczystego czarnego na białym da szary

  • klon półprzezroczystego czarnego na czarnym da czarny

  • klon półprzezroczystego białego na białym da biały

  • klon półprzezroczystego białego na czarnym da szary

Klonowanie nigdy nie powoduje zwiększenia przezroczystości, ale może ją zmniejszyć, jeśli nie zaznaczona jest opcja „Blokowanie” dla warstwy. Klon nieprzezroczystego obszaru na przezroczystym da nieprzezroczysty, zaś klon półprzezroczystego obszaru na półprzezroczystym zwiększy krycie.

Pędzle „filtra

Klonowanie posiada również kilka mniej znanych zastosowań. Jednym z nich są „Pędzle filtrujące”, sprawiające wrażenie użycia filtru przy pomocy pedzla. W tym celu należy skopiować potrzebną warstwę i zastosować filtr dla kopii. Nastepnie należy aktywować Klonowanie, jako źródło wybrać „Obraz”, а dla Wyrównania wybrać „zarejestrowany”. Kliknięcie na filtrowanej warstwie przy jednoczesnym przytrzymywaniu Ctrl, pozwoli rysować na warstwie docelowej obrazu. W ten sposób efekt filtra jest nanoszony na pożądaną warstwę za pomocą pędzla.

Pędzel „historii

Opcja ta imituje „pędzel historii” programu Fotoshop, pozwalający wycofać lub na nowo wprowadzać zmiany na obrazie przy pomocy pędzla. W tym celu należy skopiować obraz, a następnie w historii oryginału cofnąć się do pożądanego wyglądu przy pomocy cofnięć lub w oknie historii. Operacja musi być wykonana na oryginale, gdyż podczas kopiowania historia nie jest kopiowana. Kolejnym krokiem jest aktywacja Klonowania. Jako źródło należy wybrać „obraz wyjściowy”, а wyrównanie na „zarejestrowany”. Klikając na warstwie jednego obrazu i jednocześnie przytrzymując Ctrl, możliwe jest rysowanie na odpowiedniej warstwie drugiego obrazu. W zależności od sposobu wykonania, powstanie „pedzel cofnięcia” lub „pędzel powtórzenia”.