10.19. Automatisk fargestrekking

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2412 $ 2007-03-11 KoSt

I GIMP finn du fleire måtar for automatisk utstrekking av fargane, dvs. å strekke ut kolonnene i histogrammet for fargekanalane i det aktive laget. Ved å flytte lyse pikslar til høgre og mørke pikslar til venstre, vil lyse pikslar bli lysare og mørke pikslar mørkare. Dette påverkar kontrasten i biletet.

Noen av kommandoane strekker dei tre fargane likt. Dette fører til at fargetonen ikkje blir forandra. Andre strekker kvar av fargekanalane for seg, noe som fører til endringar i kuløren.

Måten strekkinga blir gjort på, skifter med dei ulike kommandoane. Difor blir også resultata forskjellige. Det finst ingen lett måte å vita på førehand korleis resultatet blir, difor vil det som oftast vere enklast å prøve seg fram. Dersom du veit nøyaktig kva du gjer, kan du få dei same resultata, eller faktisk i noen tilfelle betre, med nivåverktøyet.

For å gjere samanliknane enklare, er det her samla noen eksempla på ulike verknader. Dette er og blir eksempel. Den einaste sikre måten å finne ut av dette på, er å prøve ut kommandoane på eigne bilete.

Figur 15.105. Originallaget og tilhøyrande histogram

Originallaget og tilhøyrande histogram

Sidan dette biletet ikkje har utprega mørke og lyse pikslar, verkar kommandoane fint på dette biletet.


Figur 15.106. Kommandoen “Jamn ut


Figur 15.107. Kommandoen “Kvitbalanse


Figur 15.108. Kommandoen “Fargeforbetring


Figur 15.109. Kommandoen “Normaliser Kommandoen “Strekk HSV


Figur 15.110. Kommandoen “Strekk kontrast


Figur 15.111. Kommandoen “Strekk HSV