5.18. Avistrykk

5.18.1. Oversyn

Figur 17.96. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Avistrykk»


Dette filteret rasterer biletet og gir ein effekt ikkje ulik den som blei brukt på avisbilete. Difor namnet. Rastering er ein prosess der bilete med mange ulike fargar blir omforma slik at dei kan trykkast på maskiner med få fargar og likevel sjå tilnærma ut som originalen.

Det grunnleggande i denne prosesse er å minska oppløysinga for å oppnå ein tilsynelatande betre fargedjupn. (Såkalla «spatiell utjamning» ).

There are many approaches to this, the simplest of which is to throw away the low-order bits of tone information; this is what the posterize filter does. Unfortunately, the results don't look too good. However, no spatial resolution is lost.

Dette filteret bruker ein metode som går ut på å redusera biletoppløysinga ved å omforma biletceller til større eller mindre punkt, avhengig av intensiteten punktet skal representere.

Tenk deg at det blir lagt eit rutenett over biletet. Dette rutenettet vil dele biletet opp i celler som kvar inneheld eit fargepunkt sett saman av gjennomsnittet av pikslane i cella. Storleiken på cella blir bestemt ut frå intensiteten i originalbiletet.

Dersom desse cellene er store, vil dette sjølvsagt føre til merkbar dårlegare oppløysing i biletet. Punkta i cellene er som oftast frå først av sirklar, men blir meir rombeforma når dei blir større. Denne endringa av utsjånaden kan kontrollerast med kontrollen Punktfunksjon som styrer utsjånaden på punkta når dei skifter frå svart til kvit.

5.18.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarAvistrykk

5.18.3. Innstillingar

Figur 17.97. Innstillingane for filteret «Avistrykk»

Innstillingane for filteret «Avistrykk»

Førehandsvising

All your setting changes will appear in the Preview without affecting the image until you click on OK. Note that the preview displays only a part of the whole image if the filter is applied to a selection. Don't keep Preview checked if your computer is too slow.

Oppløysing

Denne gruppa kontrollerer cellestorleiken, anten ved å setje cellestorleiken direkte eller ved å setje inn verdiar for oppløysinga for inngang og utgang.

Inngangs-SPI

«SPI» er eit mål for oppløysing. (Forkorting for det engelske «Samples Per Inch»). Denne verdien blir sett automatisk ut frå oppløysinga til originalbiletet.

Utgangs-LPI

«LPI» er eit anna mål for oppløysing. (Forkorting for det engelske «Lines Per Inch»). Her kan du setje ønskt oppløysing for utgangen, dvs. det ferdige biletet.

Cellestorleik

Cellestorleiken i pikslar. Denne blir oftast sett her i staden for å bruke verdi for utgang eller inngang..

Skjerm
Separer til RGB, CMYK, Intensitet

Her bestemmer du kva for fargemodell biletet skal lagast i. I RGB-modus blir biletet ikkje forandra. Vel du CMYK vil biletet først bli omforma til CMYK, deretter blir kvar fargekanal gjort om til halvtoner og endeleg sett saman igjen til eit RGB-bilete. Desse omformingane skjer internt i filteret. I modus Intensitet blir biletet omforma internt i filteret til gråskala, halvtoner, og resultatet blir brukt som ein alfakanal for inngangsbiletet. Denne metoden kan gi ein del spesielle effektar, men krev ein del eksperimentering. Er du usikker på kva metode du skal velje, er det sikraste å byrja med CMYK.

Svartmengde (%)

Kor mykje K (svart) skal brukast når biletet blir konvertert frå RGB til CMYK?

Lås kanalane

Gjer at endringane blir gjort gjeldande for alle kanalane.

Fabrikkinnstillingar

Set alle innstillingane tilbake til utgangspunktet.

Vinkel

Dette er rastervinkelen, eller vinkelen på «rutenettet», for denne kanalen.

Punktfunksjon

Her bestemmer du kva form punkta skal ha for denne kanalen. Sjå førehandsvisinga i dei blå celleboksane.

Kantutjamning

Proper halftoning does not need antialiasing: the aim is to reduce the color depth after all! However, since this plugin is mainly for special effects, the results are displayed on screen rather than by a black/white printer. So it is often useful to apply a little anti-aliasing to simulate ink smearing on paper. If you do want to print the resulting image then set the antialiasing to 1 (i.e., off).

Utjamningsgrad

Bestemmer kor mange subpikslar som skal brukast for kantutjamninga. Sett til 1 for å kopla frå denne funksjonen. Skriv du inn høge tal her, kan dette føre til at datamaskinen bruker svært lang tid på operasjonen.

5.18.4. Eksempel

Figur 17.98. Her er eit eksempel frå forfattaren si samling:

Her er eit eksempel frå forfattaren si samling:

Eit eksempel laga av programutviklaren