Hoofdstuk 2. Fire up GIMP

Inhoudsopgave

1. GIMP opstarten
1.1. Bekende besturingssystemen
1.2. Taal
1.3. Argumenten op de Opdrachtregel
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks

1. GIMP opstarten

Usually you start GIMP either by clicking an icon (if your system is set up to provide you with one), or by typing gimp on a command line. If you have multiple versions of GIMP installed, you may need to type gimp-2.10 to get the newest version. You can, if you want, provide a list of image file names on the command line after the program name so that GIMP automatically opens those files after it starts. It is also possible, though, to open files from within GIMP once it is running.

Most operating systems support file associations, which associates a class of files (as determined by their filename extension, such as .jpg) with a corresponding application (such as GIMP). When image files are properly associated to GIMP, you can double click an image to open it in GIMP.

1.1. Bekende besturingssystemen

GIMP is the most widely supported image manipulation program available today. The platforms on which GIMP is known to work include:

GNU/Linux™, Apple macOS™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™, and BeOS™.

GIMP is easily ported to other operating systems because of its source code availability. For further information visit the GIMP developers homepage. [GIMP-DEV].

1.2. Taal

GIMP automatically detects and uses the system language. In the unlikely event that language detection fails, or if you want to use a different language, you can change the language used in: EditPreferences, then go to the Interface section; Language can be set at the top.

Je kan ook:

In Linux

In LINUX: in console mode, type LANGUAGE=en gimp or LANG=en gimp replacing en with fr, de, ... according to the language you want. Background: Using LANGUAGE=en sets an environment variable for the executed program gimp.

Under Windows

Control PanelSystemAdvancedEnvironment button in System Variables area: Add button: Enter LANG for Name and fr or de... for Value. Watch out! You have to click OK three successive times to validate your choice.

If you change languages often, you can create a batch file to change the language. Open NotePad. Type the following commands (for French for instance):

set lang=fr
start gimp-2.10.exe

Save this file as GIMP-FR.BAT (or another name, but always with a .BAT extension). Create a shortcut and drag it to your desktop.

Nog een mogelijkheid: StartProgramma'sGTK Runtime Environment En dan Selecteer taal / language and selecteer de gewenste taal in het afrolmenu.

Under Apple macOS

From System Settings, click General in the sidebar. Then select Language & Region. The desired language should be the first in the list.

Twee GIMP instanties

Gebruik parameter -n om een tweede instantie van GIMP op te starten. Gebruik je bijvoorbeeld gimp-2.10 om GIMP te starten in je systeem-taal dan kun je typen: LANGUAGE=en gimp-2.10 -n om een tweede exemplaar van het GIMP programma in het Engels te starten; dit is erg nuttig voor vertalers.

1.3. Argumenten op de Opdrachtregel

Er zijn niet vaak argumenten nodig om GIMP op te starten, maar het kan wel. Hieronder volgen de meest gebruikte argumenten. Op Unix systemen kun je ook altijd man gimp gebruiken voor de complete lijst.

Commando argumenten geef je op dezelfde regel waarmee je GIMP start na de naam van het uit te voeren programma dus zoiets als gimp-2.10 [OPTIE...] [FILE|URI...].

-?, --help

Een lijst met alle opties voor de opdrachtregel tonen.

--help-all

Alle help-opties tonen.

--help-gtk

De GTK+ help opties tonen.

-v, --version

Laat het versienummer van de gebruikte GIMP-versie zien.

--license

Licentie gegevens tonen en stoppen.

--verbose

Uitgebreidere opstartberichten tonen.

-n, --new-instance

Een nieuw exemplaar van GIMP starten.

-a, --as-new

Afbeeldingen openen als nieuwe.

-i, --no-interface

Uitvoeren zonder gebruikersscherm.

-d, --no-data

De patronen, verlooptinten, kleurschema's en penselen niet laden. Dat is handig als je GIMP in commando-modus gebruikt of als de opstarttijd zo kort mogelijk gehouden moet worden.

-f, --no-fonts

Geen lettertypen inladen. Dit kan handig zijn bij gebruik van scripts in GIMP waarin geen tekst gebruikt wordt, of om te onderzoeken of een van de lettertypen in GIMP een probleem veroorzaakt.

-s, --no-splash

Laat het opstartscherm niet zien.

--no-shm

Geen gedeeld geheugen gebruiken tussen GIMP en de plug-in's.

--no-cpu-accel

De speciale CPU acceleratie functies niet gebruiken. Bruikbaar om te onderzoeken of daar ergens iets fout gaat.

--session=name

Gebruik een alternatief sessionrc-bestand voor deze sessie van GIMP. De opgegeven naam wordt aan de standaard naam van het sessionrc-bestand geplakt.

--gimprc=filename

Gebruik een ander GIMP instellingenbestand dan het standaard bestand. Het "gimprc"-bestand bevat een opname van je voorkeursinstellingen. Dit is handig als je op een andere plaats, met een andere computer, met andere instellingen werkt.

--system-gimprc=filename

Een alternatieve system gimprc file gebruiken.

-b, --batch=commands

Laat GIMP zelfstandig de ingegeven reeks van commando's uitvoeren. De commando's worden opgesteld in de vorm van een recept (script) dat door de desbetreffende script-uitbreiding van GIMP uitgevoerd kan worden. Als er - als commando staat worden de commando's van de standard-input gelezen.

--batch-interpreter=proc

Specificeer de taal voor de batch commando's. De standaard taal is Script-Fu.

--console-messages

Do not display dialog boxes on errors or warnings. Print the messages on the console instead.

--pdb-compat-mode=mode

PDB compatibility mode (off|on|warn).

--stack-trace-mode=mode

Debug in case of a crash (never|query|always).

--debug-handlers

Debugging ondersteuning met signalen. Om te gebruiken bij GIMP debugging.

--g-fatal-warnings

Make all warnings fatal. Useful for debugging.

--dump-gimprc

Een nieuw gimprc bestand maken met de standaard instellingen. Voor het geval je geen bruikbare versie meer hebt.

--display=display

Start GIMP op het ingegeven scherm op (dit kan niet op alle platforms).

--show-playground

Show a preferences page with experimental features.