5.19. Ανάγλυφο (παλιό)

5.19.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.104. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο αναγλύφου (παλιό)

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο αναγλύφου (παλιό)

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο αναγλύφου (παλιό)

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Ανάγλυφο (παλιό)»


Αυτό το φίλτρο αποτυπώνει και λαξεύει την ενεργή στρώση ή επιλογή, δίνοντας της ένα ανάγλυφο με εξοχές και κοιλώματα. Οι φωτεινές περιοχές ανυψώνονται και οι σκοτεινές λαξεύονται. Μπορείτε να μεταβάλετε το φωτισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φίλτρο μόνο με εικόνες RGB. Εάν η εικόνα σας είναι γκρι κλίμακας, θα γίνει αχνή στο μενού.

5.19.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΑνάγλυφο (παλιό)….

5.19.3. Επιλογές

Σχήμα 17.105. Επιλογές φίλτρου «Ανάγλυφο (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «Ανάγλυφο (παλιό)»

Προεπισκόπηση

Όλες οι αλλαγές των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστούν στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζουν την εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει. Μην κρατάτε την προεπισκόπηση σημειωμένη εάν ο υπολογιστής σας είναι υπερβολικά αργός.

Συνάρτηση
Χάρτης ανάγλυφου

Το ανάγλυφο είναι μαλακό και τα χρώματα διατηρούνται.

Aνάγλυφο

Μετατρέπει την εικόνα σας σε γκρι κλίμακα και το ανάγλυφο είναι πιο σημειωμένο, δείχνοντας σαν μέταλλο.

Αζιμούθιο

Αυτό είναι σχετικό με το φωτισμό σύμφωνα με τα σημεία της πυξίδας (0 - 360). Εάν υποθέσετε ότι ο νότος είναι στην κορυφή της εικόνας σας, τότε η ανατολή (0°) είναι στα αριστερά. Αύξηση της τιμής πηγαίνει αριστερόστροφα.

Ανύψωση

Αυτό είναι το ύψος από τον ορίζοντα (0°), γενικά μέχρι το ζενίθ (90°), αλλά εδώ μέχρι τον αντίθετο ορίζοντα (180°).

Βάθος

Με την αύξηση του βάθους τα εξογκώματα είναι πιο υψηλά και βαθουλώματα είναι πιο βαθιά.