16.8. Αναπαραγωγή

16.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να παίξετε μια κίνηση από εικόνα πολλαπλών στρώσεων (θα μπορούσε να αποθηκευτεί σε GIF, MNG ή ακόμα σε μορφή XCF), για δοκιμή του.

16.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΚίνησηΑναπαραγωγή…

16.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.434. Επιλογές φίλτρου «Αναπαραγωγή»

Επιλογές φίλτρου «Αναπαραγωγή»

Αυτός ο διάλογος έχει:

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση της κίνησης αυτόματα προσαρμόζεται στο μέγεθος πλαισίου. Ο αριθμός του εμφανιζόμενου πλαισίου φαίνεται κάτω από την προεπισκόπηση.

Κουμπιά

Τα ακόλουθα πλήκτρα είναι διαθέσιμα πάνω από την προεπισκόπηση:

Έναρξη αναπαραγωγής/Διακοπή αναπαραγωγής

Αυτό αναπαράγει ή σταματά την κίνηση.

Επιστροφή στο προηγούμενο πλαίσιο

Αυτό αναπαράγει την κινούμενη εικόνα προς τα πίσω βήμα προς βήμα.

Βήμα στο επόμενο πλαίσιο

Αυτό παίζει την κινούμενη εικόνα βήμα-βήμα.

Πισωγύρισμα της κίνησης

Αυτό πισωγυρίζει την κινούμενη εικόνα στην αρχή.

Αποσύνδεση της κίνησης από το παράθυρο διαλόγου

Αυτό αποσπά την κίνηση από το παράθυρο.

Επαναφόρτωση της εικόνας

Αυτό φορτώνει ξανά την κινούμενη εικόνα, χρήσιμο εάν έχουν γίνει αλλαγές.

Πτυσσόμενοι κατάλογοι

Οι παρακάτω πτυσσόμενοι κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στην προεπισκόπηση:

Συνδυασμός/Αντικατάσταση στρώσεων

Αυτό μπορεί να είναι Αθροιστικές στρώσεις (συνδυασμός) για να εμφανίζονται όλες οι λήψεις μέχρι στιγμής η μία πάνω στην άλλη ή Μία λήψη ανά στρώση (αντικατάσταση) για να εμφανίζεται μόνο η τελευταία λήψη.

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε την ταχύτητα της κινούμενης εικόνας.

Προεπιλεγμένος ρυθμός πλαισίων

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό των λήψεων ανά δευτερόλεπτο που χρησιμοποιούνται κατά την αναπαραγωγή της κινούμενης εικόνας.

Εστίαση

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο εστίασης της κινούμενης εικόνας.