Όνομα

Αρχείο — Αναφορά πλήκτρων για το μενού αρχείο

Αρχείο

Ctrl + N

Νέα εικόνα

Shift + Ctrl + V

Create From Clipboard

Ctrl + O

Άνοιγμα εικόνας

Ctrl + Alt + O

Open image as layers

Ctrl + 1

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #1

Ctrl + 2

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #2

Ctrl + 3

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #3

Ctrl + 4

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #4

Ctrl + 5

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #5

Ctrl + 6

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #6

Ctrl + 7

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #7

Ctrl + 8

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #8

Ctrl + 9

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #9

Ctrl + 0

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #10

Ctrl + S

Save the XCF image

Shift + Ctrl + S

Save image with a different name

Ctrl + E

Export

Shift + Ctrl + E

Export As...: save image to various file formats

Ctrl + P

Print...

Ctrl + Alt + F

Show image in file manager

Ctrl + W

Close Window

Shift + Ctrl + W

Close All

Ctrl + Q

Έξοδος