10.3. Επανεμφάνιση τελευταίου

Η εντολή Επανεμφάνιση τελευταίου εμφανίζει το διάλογο των πιο πρόσφατα εκτελεσμένων προσθέτων. Αντίθετα με την εντολή «Επανάληψη τελευταίου», που δεν εμφανίζει διάλογο, η εντολή «Επανεμφάνιση τελευταίου» εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου, εάν το πρόσθετο έχει. Εμφανίζεται με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά που τρέξατε το πρόσθετο (υποθέτοντας ότι το πρόσθετο ακολουθεί τις συμβάσεις προγραμματισμού του GIMP).

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η εντολή επαναλαμβάνει το πιο πρόσφατα εκτελεσμένο πρόσθετο, ανεξάρτητα εάν είναι στο μενού φίλτρα ή όχι.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο, ειδικά κάποιο που δεν έχει παράθυρο προεπισκόπησης, ίσως να πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πολλές φορές πριν να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για να το κάνετε αυτό πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να απομνημονεύσετε τις συντομεύσεις Αναίρεσης και Επανεμφάνισης τελευταίου: Ctrl+Z ακολουθούμενο από Ctrl+Shift+F.

10.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΕπανεμφάνισηφίλτρου,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Shift+F.