7.4. Ρίψη

7.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.154. Παράδειγμα για το φίλτρο «ρίψης»

Παράδειγμα για το φίλτρο «ρίψης»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «ρίψης»

Εφαρμογή φίλτρου «ρίψης»


Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΡίψη….

Το φίλτρο ρίψης αλλάζει κάθε επηρεαζόμενο εικονοστοιχείο σε ένα τυχαίο χρώμα, έτσι παράγει πραγματικό τυχαίο θόρυβο. Όλα τα κανάλια χρώματος, περιλαμβανόμενου του καναλιού άλφα (εάν είναι παρόν) γίνονται τυχαία. Όλες οι πιθανές τιμές αντιστοιχούν με την ίδια πιθανότητα. Οι αρχικές τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη. Όλα ή μερικά εικονοστοιχεία στην ενεργή στρώση ή επιλογή επηρεάζονται, το ποσοστό των επηρεαζόμενων εικονοστοιχείων καθορίζεται την επιλογή τυχαιότητα (%).

7.4.2. Επιλογές

Σχήμα 17.155. Επιλογές «ρίψης»

Επιλογές «ρίψης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυχαιότητα (%)

Αυτός ο ολισθητής αντιπροσωπεύει το ποσοστό των εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή επιλογής που θα επιλεγεί. Όσο πιο μεγάλη τιμή, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία ρίχνονται.

Επανάληψη

Αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που θα εφαρμοστεί το φίλτρο. Στην περίπτωση του φίλτρου ρίψης δεν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν γρηγορότερα χρησιμοποιώντας απλά μια υψηλότερη τιμή τυχαιότητας (%).

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα της ρίψης. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος χρησιμοποιηθεί στην ίδια κατάσταση, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το κουμπί Νέος σπόρος.