3.7. Θόλωση κυκλικής κίνησης

3.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.22. Το φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης

Το φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης

Αρχικό

Το φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης

Εφαρμογή θόλωσης


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί κυκλική θόλωση γύρω από κέντρο. Το προεπειλεγμένο κέντρο είναι το κέντρο της στρώσης ή της επιλογής. Μπορείτε να ορίσετε το κέντρο κάπου στη στρώση και αυτό το κέντρο εφαρμόζεται στη στρώση ή στην επιλογή εάν υπάρχει.

3.7.2. Επιλογές

Σχήμα 17.23. Επιλογές φίλτρου “θόλωσης κυκλικής κίνησης”

Επιλογές φίλτρου θόλωσης κυκλικής κίνησης

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης

Αυτές οι επιλογές είναι συνηθισμένες σε φίλτρα με βάση το GEGL. Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Κέντρο Χ, Κέντρο Υ

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το κέντρο περιστροφής. Οι ολισθητές και τα κουμπιά αυξομείωσης ελέγχουν τη θέση του κέντρου περιστροφής στον οριζόντιο και κάθετο άξονα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο ορθογώνιο κουμπί με βέλος στα δεξιά και έπειτα να πατήσετε στην εικόνα για να επιλέξετε συντεταγμένες.

Γωνία

Περισσότερη γωνία θα καταλήξει σε περισσότερη θόλωση στην κυκλική κατεύθυνση.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αυτή η επιλογή (προκαθορισμένη) σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις θόλωσης απευθείας στον καμβά, για ευκολότερη οπτική μικρορύθμιση των ρυθμίσεων θόλωσης. Εμφανίζει μια γραμμή με λαβή και στα δύο άκρα για να μετακινήσετε το κέντρο περιστροφής και τον μετασχηματισμό.

Πατήστε το πλήκτρο Alt για να μετακινήσετε μόνο το κέντρο περιστροφής χωρίς μετασχηματισμό.

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl για περιστροφή σε βήματα των 15°.