3.5. Θόλωση μέσης καμπυλότητας

3.5.1. Επισκόπηση

Κανονικοποίηση γεωμετρίας με ταχύτητα ανάλογη της τοπικής μέσης τιμής καμπυλότητας: αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο μέσης καμπυλότητας για να θολώσει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα.

The Mean Curvature algorithm is described on Wikipedia.

3.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας στο ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση μέσης καμπυλότητας…

3.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.16. Παράμετροι φίλτρου «Θόλωση μέσης καμπυλότητας»

Παράμετροι φίλτρου «Θόλωση μέσης καμπυλότητας»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Επαναλήψεις

Αύξηση των επαναλήψεων αυξάνει τη θολότητα.

3.5.4. Παραδείγματα

Αρχική εικόνα

Επαναλήψεις = 4

Η θόλωση μέσης καμπυλότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθορυβοποίηση εικόνας:

Σχήμα 17.17. Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Αρχική εικόνα

Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Επαναλήψεις = 9