8.13. Γραμμική αντιστροφή

Η εντολή Γραμμική αντιστροφή αντιστρέφει όλες τις συνιστώσες χρώματος εκτός από το κανάλι άλφα στην τρέχουσα στρώση σε γραμμικό φως. Οι σκοτεινές περιοχές γίνονται φωτεινές και οι φωτεινές περιοχές γίνονται σκοτεινές.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Μη συγχέετε αυτήν την εντολή με την εντολή Αντιστροφή επιλογής.

8.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΓραμμική αναστροφή.

8.13.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.168. Εφαρμογή «Γραμμικής αντιστροφής χρωμάτων»

Εφαρμογή «Γραμμικής αντιστροφής χρωμάτων»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή «Γραμμικής αντιστροφής χρωμάτων»

Μετά την αντιστροφή των χρωμάτων σε γραμμικό φως