8.3. Όριο

8.3.1. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΆκρη….

8.3.2. Επιλογές

Σχήμα 17.166. Επιλογές φίλτρου άκρης

Επιλογές φίλτρου άκρης

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Αλγόριθμος

Ο ανιχνευτής άκρων προσφέρει πολλές μεθόδους ανίχνευσης:

Sobel

Εδώ, αυτή η μέθοδος δεν έχει επιλογές και έτσι είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ειδική Sobel.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Sobel)

Πυξίδα Prewitt

Το αποτέλεσμα δεν δείχνει διαφορετικό από Sobel.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή πυξίδας Prewitt)

Διαβάθμιση

Οι άκρες είναι πιο λεπτές, με λιγότερη αντίθεση και πιο θολές από Sobel.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή διαβάθμισης)

Roberts

Καμία εμφανής διαφορά από Sobel.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Roberts)

Διαφορικός

Οι άκρες είναι λιγότερο φωτεινές.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (διαφορική επιλογή )

Λαπλάς

Λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ειδική.

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Λαπλάς)

Ποσότητα

Μια χαμηλή τιμή καταλήγει σε μαύρη, με υψηλή αντίθεση εικόνα με λεπτές ακμές. Μια υψηλή τιμή καταλήγει σε χοντρές ακμές με χαμηλή αντίθεση και πολλά χρώματα στις σκοτεινές περιοχές.

Συμπεριφορά περιγράμματος

Όπου ο ανιχνευτής άκρων παίρνει παρακείμενα εικονοστοιχεία για τους υπολογισμούς του, όταν δουλεύει στα όρια της εικόνας. Αυτή η επιλογή θα έχει αποτέλεσμα μόνο στα όρια του αποτελέσματος (εάν έχει). Περιορισμός είναι η προεπιλογή και η άριστη επιλογή.