2.8. Αποθήκευση

Αυτή η εντολή ανοίγει Τμήμα 5.6, «Αποθήκευση αρχείου».