2.19. Κλείσιμο

Η εντολή κλείσιμο κλείνει την ενεργή εικόνα. Απενεργοποιείται εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα.

Closing an image is not undoable: once it is closed, everything is gone, including the undo history. If the image is not «clean» — that is, if you have changed it since the last time you saved it — you are asked to confirm that you really want to close it.

[Σημείωση] Σημείωση

An image is only marked as clean when it is saved as an XCF file. Exporting to a different image format does not mark a changed image as clean, since it does not preserve all the information in the image.

2.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από αρχείοκλείσιμο,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+W.

  • Για τα περισσότερα συστήματα στα οποία το τρέχει το GIMP, μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε πατώντας ένα κουμπί «κλείσιμο» κάπου στη γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας. Η τοποθεσία και εμφάνιση αυτού του κουμπιού προσδιορίζονται από το παραθυριακό σύστημα και το διαχειριστή παραθύρου. Εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα, κλικ σε αυτό το κουμπί κλείνει το GIMP.