2. Χρήση σεναρίων Script-Fu

2.1. Script-Fu;

Script-Fu scripts are similar to very powerful «macros» that you may be familiar with from other programs. Script-Fu is based on an interpreted language called Scheme, and works by using functions that interact with GIMP's internal functions. You can do all kinds of things with Script-Fu, but an ordinary GIMP user will probably use it for automating things that:

  • Θέλετε να κάνετε συχνά.

  • Είναι πραγματικά περίπλοκες να γίνουν και δύσκολες να θυμόσαστε.

Remember that you can do a whole lot with Script-Fu. The scripts that come with GIMP can be quite useful, but they can also serve as models for learning Script-Fu, or at least as a framework and source of modification when you make your own script. Read the Script-Fu Tutorial in the next section if you want to learn more about how to write your own scripts.

Θα περιγράψουμε μερικά από τα πιο χρήσιμα σενάρια σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά δεν θα τα καλύψουμε όλα. Υπάρχει απλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός σεναρίων. Μερικά από τα σενάρια είναι επίσης πολύ απλά και δεν θα χρειαστείτε καμία τεκμηρίωση για να χρησιμοποιήσετε.

Το Script-Fu (μια διάλεκτος του Scheme) δεν είναι η μόνη διαθέσιμη γλώσσα σεναρίων για το GIMP. Αλλά το Script-Fu είναι η μόνη γλώσσα σεναρίων που είναι εγκατεστημένη από προεπιλογή.