7.41. Sostreu de la selecció

The Subtract from Selection command creates a selection in the current layer from the Alpha Channel. Opaque pixels are fully selected, transparent pixels are unselected, and translucent pixels are partially selected. This selection is subtracted from the existing selection. The Alpha channel itself is not changed.

7.41.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesTransparènciaSostreu de la selecció.

7.41.2. Exemple

Figura 16.124. Aplicació de «Sostreu de la selecció»

Aplicació de «Sostreu de la selecció»
Aplicació de «Sostreu de la selecció»

Els píxels no transparents de la capa activa se sostreuen de la selecció rectangular existent.