3.3. Difuminat gaussià

3.3.1. Visió general

Figura 17.11. Exemple del filtre «Difuminat gaussià»

Exemple del filtre «Difuminat gaussià»

Original

Exemple del filtre «Difuminat gaussià»

Aplicació del difuminat


El filtre de difusió gaussià actua sobre cada píxel de la capa activa o selecció, establint el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels presents en un radi definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més gran serà el difuminat. El difuminat es pot establir per a anar en una direcció, feu clic al botó cadena per a trencar-la i modificar-ne el radi. El GIMP suporta dos tipus de difuminat gaussià: FIR i RLE. Ambdues produeixen els mateixos resultats però tenen rendiments diferents segons el cas.

3.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresDifuminatDifuminat gaussià…

3.3.3. Opcions

Figura 17.12. Paràmetres del filtre «Gaussià»

Paràmetres del filtre «Gaussià»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mida X, Mida Y

Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi horitzontal a radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat en moviment.

Filtre

Auto: intenteu seleccionar el filtre adequat automàticament.

FIR: significa «Finite Impulse Response» (Resposta a l'impuls finit). Per a imatges fotogràfiques o escanejades.

RLE: significa «Run Length Encoding» (Executa la codificació de longitud). La difuminació gaussiana RLE és adequada per a imatges generades per ordinador o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant.

Política Abyss

La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a Política Abyss.

Retalla a l'extensió de l'entrada

L'extensió de la sortida s'hauria de retallar fins a l'extensió d'entrada: aquesta opció elimina per difuminació els píxels no desitjats creats a les vores.

Figura 17.13. Exemple

Exemple

Racó superior dret de la imatge, ampliat a 800

Exemple

«Retalla a l'extensió de l'entrada» no marcat

Exemple

«Retalla a l'extensió de l'entrada» no marcat


El filtre Difuminació gaussiana no conserva les vores de la imatge:

Esquerra: origen

Mig: mediana

Dreta: gaussiana