3.2. Difuminat gaussià

3.2.1. Visió general

Figura 17.9. Exemple del filtre Difuminat gaussià

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Original

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Aplicació del difuminat


El filtre de difusió gaussià actua sobre cada píxel de la capa activa o selecció, establint el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels presents en un radi definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més gran serà el difuminat. El difuminat es pot establir per anar en una direcció, feu clic al botó cadena per trencar-la i modificar-ne el radi. El GIMP suporta dos tipus de difuminat gaussià: FIR i RLE. Ambdues produeixen els mateixos resultats però tenen rendiments diferents segons el cas.

3.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresDifuminatDifuminat gaussià…

3.2.3. Opcions

Figura 17.10. Paràmetres del filtre Gaussià

Paràmetres del filtre Gaussià

Predefinit, Previsualització, Divideix la previsualització

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Mida X, Mida Y

Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi horitzontal a radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat en moviment.

Filtre

Auto: Try to select the right filter automatically.

FIR: significa Finite Impulse Response (Resposta a l'impuls finit). Per a imatges fotogràfiques o escanejades.

RLE: significa Run Length Encoding (Executa la codificació de longitud). La difuminació gaussiana RLE és adequada per a imatges generades per ordinador o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant.

Política Abyss

La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a Política Abyss.

Retalla a l'extensió de l'entrada

Should the output extent be clipped to the input extent: this option removes unwanted pixels created on borders by blurring.

Figura 17.11. Example

Example

Right-up corner of the image, zoom x800

Example

Clip to the input extent unchecked

Example

Clip to the input extent checked


The Gaussian Blur filter doesn't preserve edges in the image:

Left: Origin

Middle: Median

Right: Gaussian