3.2. Difuminat gaussià

3.2.1. Visió general

Figura 17.9. Exemple del filtre Difuminat gaussià

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Original

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Aplicació del difuminat


El filtre de difusió gaussià actua sobre cada píxel de la capa activa o selecció, establint el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels presents en un radi definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més gran serà el difuminat. El difuminat es pot establir per a anar en una direcció, feu clic al botó cadena per trencar-la i modificar-ne el radi. El GIMP suporta dos tipus de difuminat gaussià: FIR i RLE. Ambdues produeixen els mateixos resultats però tenen rendiments diferents segons el cas.

3.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresDifuminatDifuminat gaussià…

3.2.3. Opcions

Figura 17.10. Paràmetres del filtre Gaussià

Paràmetres del filtre Gaussià

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Mida X, Mida Y

Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi horitzontal a radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat en moviment.

Filtre

Auto: intenteu seleccionar el filtre adequat automàticament.

FIR: significa Finite Impulse Response (Resposta a l'impuls finit). Per a imatges fotogràfiques o escanejades.

RLE: significa Run Length Encoding (Executa la codificació de longitud). La difuminació gaussiana RLE és adequada per a imatges generades per ordinador o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant.

Política Abyss

La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a Política Abyss.

Retalla a l'extensió de l'entrada

L'extensió de la sortida s'hauria de retallar fins a l'extensió d'entrada: aquesta opció elimina per difuminació els píxels no desitjats creats a les vores.

Figura 17.11. Exemple

Exemple

Racó superior dret de la imatge, ampliat a 800

Exemple

Retalla a l'extensió de l'entrada no marcat

Exemple

Retalla a l'extensió de l'entrada no marcat


Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

El filtre Difuminació gaussiana no conserva les vores de la imatge:

Esquerra: origen

Mig: mitjana

Dreta: gaussiana